Ekonomsko i ekološko energetsko snabdevanje u Novom Sadu

Raspisan javni poziv za ulaganje u proširenje TE-TO Novi Sad

Dostavljanje pisma o zainteresovanosti do 1. decembra 2009. godine

U skladu sa zaključkom Vlade Republike Srbije od 19. marta ove godine novoosnovano Društvo za kombinovanu proizvodnju termoelektrične i toplotne energije „Energija Novi Sad“ a.d. (ENS), čiji su osnivači JP EPS i grad Novi Sad, uputilo je Javni poziv partnerima za dostavljanje pisama o zainteresovanosti i dokaza o ispunjavanju kvalifikacionih uslova za ulaganje u modernizaciju i proširenje TE-TO Novi Sad.

TE TO Novi Sad

U tekstu ovog javnog poziva se navodi da je ENS osnovan radi obezbeđenja uslova za obavljanje delatnosti proizvodnje električne i toplotne energije, kako bi se obezbedilo ekonomski i ekološki održivo energetsko snabdevanje u široj zoni Novog Sada. Ovaj investicioni projekat, kako je navedeno, podrazumeva izgradnju savremenog bloka za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije u gasno-parnom ciklusu, sa instalisanom snagom za proizvodnju električne energije od 400 do 500 megavata, uz toplotnu snagu postrojenja u ulozi baznog toplotnog izvora od najmanje 300 megavata – za grejanje više od 80.000 domaćinstava i poslovnih korisnika u Novom Sadu.

U postupku dokapitalizacije privrednog društva ENS, JP EPS i grad Novi Sad će uložiti zemljište sa kompletnom postojećom infrastrukturom i postrojenjima, a od izabranog strateškog partnera se očekuje da dokapitalizacijom stekne većinsko učešće u ENS-u, kao i da, pored neophodnog finansijskog i operativnog kapaciteta, raspolaže iskustvom u podizanju i upravljanju sličnim postrojenjima.

Pisma o zainteresovanosti za učešće  u tenderskom postupku treba da se dostave  preporučenom pošiljkom u zapečaćenoj koverti, najkasnije do 1. decembra 2009. godine, do 17 časova po lokalnom vremenu.

U javnom pozivu se dalje napominje da pismo o zainteresovanosti treba da sadrži osnovne informacije o učesniku, naziv, adresu i druge uobičajene podatke. Očekuje se da će kvalifikacioni postupak biti okončan u poslednjem kvartalu  2009. godine. Oni, koji ispunjavaju kvalifikacione uslove biće pozvani da učestvuju u tenderskom postupku i da podnesu ponudu.

Javni poziv je objavljen u sredstvima informisanja, nalazi se na sajtu JP EPS, a biće objavljen i u Fajnenšel tajmsu.

You may also like...