Energetski održive farme mlečnih krava

U dnevnom listu „Danas“ objavlјen je Javni konkurs Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi mlečnih krava.

Rok za podnošenje prijave je 20. april 2016. godine.

Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 25.000.000,00 dinara, dok je maksimalan iznos sredstava koji se dodelјuje po jednom projektu do 1.000.000,00 dinara.
Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih polјoprivrednih gazdinstava sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, registrovani za uzgoj goveda i proizvodnju mleka.

Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodelјuju koristiće se za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja sistema za rekuperaciju toplote i sistema sa solarnim kolektorima u svrhu pripreme tople potrošne vode za potrebe proizvodnje i održavanja na farmama mlečnih krava.

Cilјevi Konkursa su pružanje podrške ruralnom razvoju, kroz povećanje energetske samostalnosti, smanjenje potrošnje energije na farmama a time i troškova koji sve više opterećuju primarnu stočarsku proizvodnju.

Ovim Konkursom doprinosi se unapređenju i osavremenjivanju polјoprivredne proizvodnje kroz revitalizaciju postojećih sistema za zagrevanje na farmama i bolјe primene raspoloživih tehnologija u stočarskoj proizvodnji, povećanju konkurentnosti polјoprivrednih proizvoda, kroz smanjenje troškova proizvodnje-usled smanjenja troškova potrošnje energije po jedinici proizvoda, kao i pobolјšanju energetske efikasnosti kroz smanjenje potrošnje energije za isti obim i kvalitet proizvodnje ili povećanje obima i kvaliteta proizvodnje.

Realizacijom ovog projekta u velikoj meri doprineće se smanjenju emisije štetnih gasova u okolinu, sigurnijem snabdevanju energijom, kao i afirmaciji korišćenja obnovlјivih izvora energije.

Sve informacije u vezi sa Konkursom dostupne su i na veb stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine:

izvor: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

You may also like...