Hrabri čistači u zbrinjavanju opasnog otpada

Brojne analize su pokazale da je jedan od najvećih ekoloških problema u Srbiji neodgovarajuće postupanje sa otpadom. Kompanija Miteco pored sanacije zagađenja, zaostalog iz ranijih godina kao u Fijatovoj fabrici automobila, gde je radila na dekontaminaciji zagađenih površina i zbrinjavanju otpadnih boja i lakova, sada obavlja posao dekontaminacije trafo stanica i zbrinjavanju čvrstog otpada kontaminiranog uljem.

Kompanija ''Miteko – Kneževac''Zbrinuto je 2000 tona boje, lakova i hemikalija, a urađena je i dekontaminacija zagađenih površina PCB-om

Kompanija Miteco od 2009. godine počela je sa projektom zbrinjavanja otpadnih boja, lakova i premaza koje su tridesetak godina unazad bile skladištene na nepropisan način u Zastava automobilima. Obezbeđena je sva neophodna dokumentacija za adekvatno zbrinjavanje otpada u inostranstvu, odnosno sve potrebne dozvole za prekogranično kretanje opasnog otpada. Pored razvrstavanja otpada prema svojim karakteristikama, pakovanja u adekvatnu i propisnu ambalažu, transporta, omogućili su i spaljivanje na visokim temperaturama u ovlašćenim postrojenjima. Zbrinuto je 2000 tona boje, lakova i hemikalija, a urađena je i dekontaminacija zagađenih površina PCB-om.

Nevena Čolić Mohora, generalni direktor ''Miteko – Kneževac''

  • Mi i danas radimo u Kragujevcu na poslu dekontaminacije trafo stanica i zbrinjavanja čvrstog otpada kontaminiranog PCB uljem, iz Fijata u Kragujevcu. Takođe imamo dobra iskustva na poslovima sanacije istorijskog zagađenja kao što su Beneton, Viktorija Zorka mineralna đubriva, kombinat aluminijuma u Crnoj Gori – istakla je Nevena Čolić Mohora, generalni direktor ”Miteco – Kneževac”.

Kompanija Miteco Kneževac u 2012. godini izvezla je 2500 tona različitih vrsta otpada, gde više od polovine te količine čini zaostalo zagađenje iz FIATA, a najviše PCB otpada. Podjednake količine otpada potiču iz farmaceutske industrije kao i industrije boje, lakova i premaza.

  • Ne može se govoriti o nekom ustaljenom trendu vezano za količine i vrste pojedinih tokova otpada. Pokazalo se da je 2012. godine akcenat bio na PCB otpadu, dok je taj sektor 2 godine pre toga bio sa jako malim količinama koje smo preuzeli i zbrinuli. Naša iskustva su da su naši klijenti sa kojima imamo već dugogodišnja iskustva i saradnju, došli do tog nivoa da pravilno upravljaju svojim otpadom, ali od samog početka kada nastaje. Otpad se razvrstava i kontroliše na samom mestu nastanka da bi količine za njegovo zbrinjavanje bile što manje – objašnjava Nevena Čolić Mohora.

Udruženje ”Hrabri čistač” okuplja sve relevantne kompanije koje se bave upravljanjem tokovima industrijskog i opasnog otpada, tretmanom, skladištenjem, odlaganjem i izvozom pojedinih kategorija opasnog otpada za koje ne postoji mogućnost tretiranja u Srbiji. Ciljevi Hrabrih čistača su unapređivanje i bolje korišćenje domaćih kapaciteta i resursa u oblasti upravljanja industrijskim i opasnim otpadom kao i edukacija mladih i podizanje društvene svesti o zaštiti životne sredine.

Udruženje ''Hrabri čistač'' okuplja sve relevantne kompanije koje se bave upravljanjem tokovima industrijskog i opasnog otpada

  • Cilj nam je da pre svega uvedemo red u tehnološki nivo upravljanja otpadom, jer on nije nešto što treba odbacivati već je to potencijalna sirovina i energija. U našem udruženju je skoro čitava industrija otpada koja je meritorna, a sa druge strane mislimo da sa promenom zakonodavstva koje sad sledi naš uticaj će biti mnogo značajniji, a da je to tako govori podatak da smo mi inače pridruženi član Evropske federacije operatera opasnim i industrijskim otpadom – rekao je Miodrag Mitrović, predsednik Udruženja Hrabri čistač.

U 2014 godini i predstojećem trogodišnjem periodu Miteco – Kneževac, planira investicije u sektor reciklaže i dekontaminacije, da se materijal iz elektro energetskih uređaja dekontaminira i zaista koristi kao resurs. Nastaviće sa stavljanjem u fokus zbrinjavanje istorijskih količina otpada kod preduzeća u Srbiji koja više ne rade, u postupku su stečaja ili likvidacije, ili su u postupku pripreme za privatizaciju. Smatraju da je jako važno da država ponovo uspostavi neki vid Fonda za zaštitu životne sredine iz kojeg će ovakvi projekti moći da se finansiraju, jer je za istorijsko zagađenje odgovorna država.

 

You may also like...