JAVNI KONKURS: Zajednici zajedno 2016

U saradnji s lokalnim samoupravama, NIS a.d. Novi Sad (NIS) raspisuje JAVNI KONKURS za dodelu finansijskih sredstava za realizaciju projekata iz oblasti sporta, kulture, zaštite životne sredine, nauke i pomoći socijalno ugroženim grupama.

Ovi projekti koji će se realizovati na teritorijama gradova Beograd, Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Niš, Čačak, Kikinda i opština Novi Bečej, Kanjiža, Žitište i Srbobran.

Zajednici zajedno 2016 NIS

Predmet Konkursa

Sa ciljem da se unapredi kvalitet života u lokalnim zajednicama u kojima poslujemo, a u duhu korporativne društvene odgovornosti i prepoznavanja potrebe za povezivanjem lokalne zajednice i značajnih privrednih subjekata, NIS pruža podršku realizaciji projekata iz oblasti koje su definisane strategijom društvene odgovornosti:

 • Energija sporta: promocija sporta i zdravog načina života, dostupnost sportskih sadržaja, uključivanje dece, mladih i drugih osetljivih grupa u sportske aktivnosti u lokalnim zajednicama
 • Kultura bez granica: razvoj i obogaćivanje kulturnih sadržaja u lokalnim zajednicama, podrška kulturnim programima i manifestacijama, aktivnosti usmerene ka edukaciji i podizanju svesti
 • Energija znanja: podrška razvoju nauke, uključujući promociju i popularizaciju nauke, istraživanja,
 • Pomoć socijalno ugroženim grupama: podrška projektima usmerenim ka smanjenju siromaštva, uključivanju marginalizovanih grupa, razvoju socijalnih usluga u zajednici
 • Zaštita životne sredine: edukacija i podizanje svesti, aktivnosti sa ciljem rešavanja konkretnih problema u lokalnim zajednicama.

Prednost na konkursu imaće projekti koji pružaju podršku i podstiču mlade ljude da ostvare svoj potencijal, kao i projekti koji podrazumevaju rekonstrukciju ili adaptaciju prostora ili javne površine od velikog značaja i vrednosti za čitavu zajednicu.

Pozivamo vas da učestvujete na Konkursu koji će vam pružiti priliku da ostvarite svoje ciljeve i doprinesete razvoju svoje lokalne zajednice.

Opšti uslovi za učešće na Konkursu

Molimo vas da pažljivo pročitate uslove konkursa. Ukoliko imate bilo kakvu dilemu u vezi sa uslovima i/ili prijavom na konkurs možete se obratiti na niže navedene kontakte za podršku.

Lokacija projektnih aktivnosti

Konkurs je namenjen isključivo projektima koji se realizuju na teritoriji gradova: Beograd, Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Niš, Čačak i Kikinda i opština: Novi Bečej, Kanjiža, Žitište i Srbobran. Svi nocioci projekata moraju imati sedište u navedenim lokalnim zajednicama.
[su_spoiler title=”Oblast podrške:” style=”fancy” icon=”plus-circle”]

Projekat se mora odnositi na jednu ili više oblasti definisanih NIS strategijom društvene odgovornosti: Energija sporta, Kultura bez granica, Energija znanja, Pomoć socijalno ugroženim grupama i Zaštita životne sredine, koje su bliže opisane u ciljevima ovoga Konkursa.

Nosioci projekta:

Na konkurs se mogu prijaviti:
 • registrovane organizacije civilnog društva i to: udruženja građana, zadužbine i fondacije, omladinske organizacije, strukovna i sportska udruženja,
 • javne ustanove (u oblasti obrazovanja, kulture, socijalne i zdravstvene zaštite, fizičke kulture, učeničkog i studentskog standarda):

Ustanove učeničkog standarda:

 • dom učenika – za ostvarivanje prava učenika na smeštaj, ishranu i vaspitni rad;
 • učenički centar – za ostvarivanje prava učenika na smeštaj, ishranu, vaspitni rad i odmor;
 • učeničko odmaralište – za ostvarivanje prava učenika na odmor i oporavak;
 • učenički kulturni centar – za ostvarivanje prava učenika na kulturne, umetničke, sportske i rekreativne aktivnosti i informisanje.

Ustanove studentskog standarda:

 • studentski centar – za ostvarivanje prava studenata na smeštaj i ishranu;
 • studentsko odmaralište – za ostvarivanje prava studenata na odmor i oporavak;
 • studentski kulturni centar – za ostvarivanje prava studenata na kulturne, umetničke, sportske i rekreativne aktivnosti i informisanje. Studentsko odmaralište može da obezbeđuje i odmor i oporavak učenika.

mesne zajednice i gradske opštine sa teritorija obuhvaćenih konkursom.

Neformalne grupe, pojedinci, preduzeća, privredna udruženja, skupštine stanara, međunarodne, verske, političke i profitne organizacije nemaju pravo prijavljivanja na Konkurs.

Svaka organizacija/ustanova može prijaviti samo jedan projekat za realizaciju u 2016. godini u svojstvu nosioca projekta.

Prilikom prijave projekata koji podrazumevaju partnerski angažman, potrebno je da nosilac projekta bude jedna organizacija/ustanova. Organizacija/ustanova može biti partner na više projekata na kojima nije nosilac. Partneri na projektu mogu biti i organizacije/ustanove van teritorija navedenih gradova i opština.

Minimalna vrednost projekta za finansiranje iznosi 300.000 dinara. Maksimalna vrednost pojedinačnog projekta ne treba da prelazi 30% u odnosu na ukupna raspoloživa sredstva namenjena lokalnoj samoupravi iz koje se konkuriše. Ukupna predviđena sredstva za svaku od lokalnih zajednica možete pogledati delu koji se odnosi na finansijski okvir konkursa.[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Osnovni kriterijumi za podršku projektima:” style=”fancy” icon=”plus-circle” anchor=”Zatvori”]

 • Projekat donosi konkretno, merljivo i vidljivo unapređenje fizičkih uslova za razvoj oblasti u kojoj se konkuriše (sport, kultura, obrazovanje, zaštita životne sredine, pomoć socijalno ugroženim grupama);
 • Projekat je usmeren na dugoročna rešenja i širu dobrobit za lokalnu zajednicu kroz uticaj na poboljšanje kvaliteta života za sve sugrađane;
 • Projekat direktno uključuje i podstiče mlade ljude da unapređuju razvoj čitave lokalne zajednice;
 • Projekat je usmeren na identifikovane specifične probleme u lokalnoj zajednici i doprinosi trajnim promenama u zajednici predviđajući jasan plan održivosti nakon završetka finansiranja od strane NIS.

Kroz Konkurs neće biti podržane sledeće aktivnosti:

 • aktivnosti usmerene ka promociji političkih stranaka ili stavova
 • aktivnosti usmerene ka sticanju profita
 • individualna sponzorstva za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama ili kongresima, stipendije za studiranje ili obuku zaposlenih u udruženjima
 • aktivnosti verskih i religijskih grupacija
 • pojedinačne molbe koje se odnose na putovanja u zemlji ili inostranstvu
 • isključivo pokrivanje troškova smeštaja i ishrane pojedinaca ili grupa
 • pokrivanje troškova smeštaja, putovanja i ishrane van opštine u kojoj se projekat realizuje
 • isključivo događaje, kao što su okrugli stolovi, koncerti, filmovi, godišnjice, izleti, objavljivanje knjiga, brošura, časopisa i slično
 • aktivnosti koje su već finansirane iz drugih izvora u okviru naftno-gasnog sektora
 • pokrivanje dugovanja
 • namirivanje pristiglih obaveza po osnovu lizinga i pasivne kamate
 • kupovina zemlje ili zgrada
 • kupovina opreme koja ne služi sprovođenju projektnih aktivnosti i nije u vezi s projektnim aktivnostima
 • kupovina vozila čija upotreba nema opšti značaj za zajednicu
 • plaćanje istih lica po različitom osnovu u okviru realizacije jednog projekta ( na primer, lica navedena kao članovi projektnog osoblja ne mogu biti dodatno plaćena za realizaciju drugih aktivnosti na projektu).

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Rok za konkurisanje i trajanje projekta” style=”fancy” icon=”plus-circle”]Konkurs je otvoren od 01. aprila 2016. godine do 31. maja 2016. godine do 16 časova.

Rezultati konkursa biće objavljeni do 01. avgusta 2016. godine.
Projektne aktivnosti treba planirati tako da počinju od 01. avgusta 2016. godine.
Finansijska sredstva biće uplaćena nakon potpisivanja pojedinačnih ugovora sa nosiocima projekata.

Sve aktivnosti predložene projektom moraju se realizovati do 31.12.2016. godine.
Neophodno je imati u vidu da će se na osnovu vremenske dinamike aktivnosti prikazane po mesecima pratiti i sprovoditi monitoring projekta.[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Proces selekcije projekata” style=”fancy” icon=”plus-circle”]

Selekcija prijavljenih projekata vrši se na nekoliko nivoa, u skladu sa kriterijumima konkursa.

Kriterijumi za vrednovanje projekata

U svojstvu konsultanta, organizacija Smart kolektiv vrši predselekciju koja obuhvata proveru ispunjenosti uslova konkursa i analizu usklađenosti sa ciljevima konkursa na osnovu čega dostavlja Komisiji sve pristigle prijave sa komentarom u pogledu preporuke za podršku.

Komisija sastavljena od predstavnika NIS, predstavnika konkretne lokalne zajednice na koju se projekat odnosi i nezavisnih članova vrši selekciju projekata i donosi odluku o dobitnicima.

Svaki od članova Komisije daje svoje preporuke za podršku projektima, na osnovu čega se formira lista projekata koji ulaze u uži izbor.

Nosioci projekta koji uđu u uži izbor, pre finalne odluke Komisije, biće pozvani da uživo predstave svoj projekat članovima Komisije, i tom prilikom, dodatno uvere Komisiju u prednosti i neophodnost realizacije projekta. To je prilika da Komisija postavi i dodatna pitanja kako bi se razrešile eventualne nejasnoće i uverila u kvalitet predloženih projekata.

Prilikom selekcije, komisija će voditi računa o ispunjenosti sledećih kriterijuma:

 • Ravnomerna podrška projektima iz svih oblasti koje su predmet Konkursa (Energija sporta, Kultura bez granica, Energija znanja, Pomoć socijalno ugroženim grupama, Zaštita životne sredine)
 • Relevantnost problema kojim se projekat bavi u odnosu na potrebe lokalne zajednice
 • Uključenost lokalne zajednice u sve faze projekta (učešće građana, saradnja sa lokalnim institucijama i drugo)
 • Broj uključenih partnera i kvalitet predloženih partnerstava na projektu
 • Koherentnost postavljenih ciljeva, predloženih aktivnosti i očekivanih rezultata
 • Održivost projekta
 • Opravdanost budžeta u odnosu na predložene aktivnosti
 • Kapacitet aplikanta da sprovede predloženi projekat
 • Doprinos projekta unapređenja fizičkih uslova za dugoročni razvoj prioritetnih oblasti konkursa
 • Medijski plan projekta i vidljivost aktivnosti
 • Inovativan sadržaj za zajednicu u kojoj se bi se realizovao projekat
 • Značaj projekta za zajednicu

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Način objavljivanja rezultata” style=”fancy” icon=”plus-circle”]

Rezultati Konkursa biće objavljeni na sajtu NIS zajednicizajedno.nis.eui sajtovima lokalnih samouprava (Beograda, Novog Sada, Pančeva, Zrenjanina, Kikinde, Novog Bečeja, Kanjiže, Žitišta, Srbobrana, Niša i Čačka) za projekte koji se realizuju na njihovim teritorijama.

Javno će biti objavljene samo informacije o podržanim projektima.

Odluka o podržanim projektima je konačna i protiv nje se ne može izjaviti prigovor. Organizator neće davati bilo kakva dodatna obrazloženja u vezi sa vrednovanjem bilo kog pojedinačnog projekta koji nije podržan na konkursu, kao ni objavljivati informacije o rangiranju prijavljenih projekata.[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Obaveze dobitnika sredstava” style=”fancy” icon=”plus-circle”]

Obaveze nosilaca projekata kojima je odobreno finansiranje bliže se određuju Ugovorom o finansiranju projekata čiji model možete pogledati u okviru konkursne dokumentacije (Ugovor nije sastavni deo konkursne dokumentacije kojom se aplicira za sredstva i služi samo na uvid).

Nosilac projekta ima obavezu da realizuje projekat na način kako je to opisano u predlogu projekta koji je usvojila Komisija i dobijena sredstva koristi isključivo namenski u skladu sa usvojenim budžetom.

Nosilac projekat je u obavezi da redovno izveštava Kompaniju o statusu realizacije projekta i finansijskim tokovima, i to putem redovnog mesečnog izveštaja, periodičnog izveštaja koji se podnosi po proteku polovine vremena namenjenog realizaciji projekta i finalnog, završnog izveštaja koji se podnosi najkasnije 30 dana od završetka projekta.

Podnosioci predloga projekta su u obavezi da predvide aktivnosti u cilju informisanja javnosti o projektu, planiranim aktivnostima, događajima i rezultatima projekta. Nosioci projekta su u obavezi da obaveštavaju kompaniju o planiranom događaju/aktivnosti najmanje 15 dana unapred, kao i da se pridržavaju smernica za komunikaciju u pogledu vidljivosti Kompanije i projekta.

Ukoliko nosilac projekta ne ispunjava obaveze definisane Ugovorom ili se utvrdi nenamensko trošenje sredstava, Kompanija može zahtevati raskid ugovora i povraćaj dela ili celokupnog iznosa uplaćenih sredstava.[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Konkursna dokumentacija” style=”fancy” icon=”plus-circle”]

Konkursna dokumentacija se može preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji NIS zajednicizajedno.nis.eu

Za učešće na Konkursu, obavezno se dostavlja:

Dopunska dokumentacija podnosi se u sledećim slučajevima:

• Popunjena i skenirana Izjava o partnerstvu na projektu (sa potpisom i pečatom ovlašćenog lica partnerske organizacije u PDF formatu) ukoliko dve ili više organizacija konkurišu u partnerstvu;

• Skenirano Pismo podrške, saglasnost, sporazum ili drugi dokument izdat ili zaključensa lokalnom samoupravom/javnom ustanovom (sa potpisom i pečatom ovlašćenog lica u PDF formatu) u slučaju da se projekat odnosi na unapređenje fizičkih uslova koje iziskuju pribavljanje dozvola za izvođenje radova ako projekat bude odobren.

Prijavni formular, Obrazac budžeta i Plan aktivnosti moraju biti dostavljeni u preuzetoj formi (Word i Excel), dok se Izjava o prihvatanju obaveze i Izjava o partnerstvu dostavljaju skenirane (isključivo PDF). Dokumentacija dostavljena u bilo kojoj drugoj formi, koja nije definisana uslovima Konkursa, neće biti uzeta u razmatranje.

Važna napomena: Veličina mejla sa pratećom konkursnom dokumentacijom ne sme da bude veća od 8MB.

Ovlašćeno lice ispred organizacije/ustanove koja konkuriše preuzima odgovornost za tačnost svih dostavljenih podataka iz prijave. Ukoliko se utvrdi da su podaci u prijavi netačni, prijava će biti odbačena.

Komisija zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Način prijave na konkurs” style=”fancy” icon=”plus-circle”]Predlog projekta sa pratećom konkursnom dokumentacijom može biti podnet na dva načina:

• putem sajta: Obrazac za prijavu dostupan je na veb sajtu http://zajednicizajedno.nis.eu/ . U slučaju podnošenja predloga projekta na ovaj način, potrebno je svu dokumentaciju podneti korišćenjem predviđene opcije za snimanje dokumenata (upload), a ne putem mejla.

• putem mejl adrese: Kompletnu dokumentaciju treba poslati na mejl adresu zajednicizajedno@nis.eu najkasnije do 31.05.2016. do 16 časova.

Prijave poslate na bilo koji drugi način osim elektronskim putem (npr. faksom, poštom, lično) ili na drugu adresu neće biti razmatrane.

Organizator konkursa ne preuzima odgornost za poslate, a nedospele prijave. Organizator konkursa se obavezuje da, u roku od najmanje dva radna dana potvrdi prijem prijave svakom podnosiocu prijave.
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Konsultacije u vezi sa prijavom na konkurs” style=”fancy” icon=”plus-circle”]Odgovore na neka od najčešćih pitanja možete potražiti u sekciji Najčešća pitanja i odgovori na sajtu NIS a.d. Novi Sad zajednicizajedno.nis.eu .

Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja u vezi sa prijavom na konkurs, molimo vas da ih pošaljete na mejl adresu: zajednicizajedno@nis.eu do 24. maja 2016. godine.

Kompanija će tokom trajanja konkursa organizovati nekoliko info sesija za sve zainteresovane kako bi se bolje upoznali sa uslovima konkursa, postavili dodatna pitanja i razjasnili eventualne nejasnoće.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće na infosesijama možete se prijaviti do 22. aprila slanjem prijave na mejl: zajednicizajedno@nis.eu u kojoj ćete navesti svoje kontakt podatke (ime i prezime, organizacija/ustanova, mesto, kontakt e-mejl, kontakt telefon).

O vremenu i mestu održavanja kompanija će naknadno obavestiti učesnike.

Dodatne informacije

Prijem, obradu i prvu selekciju prijava prema osnovnim kriterijuma konkursa vrši organizacija Smart kolektiv iz Beograda.
Smart kolektiv će imati uvid u kompletnu projektnu dokumentaciju na osnovu čega može kontaktirati podnosioce prijava za sve dodatne informacije i dokumenta.[/su_spoiler]

You may also like...