SELEKCIJA OTPADA U KRAGUJEVCU

preradao tpada Mašinski fakultet u Kragujevcu, zajedno sa Tehničkim fakultetom iz Novog Sada, započeo je projekat pod nazivom Određivanje količine i sastava otpada na teritoriji Republike Srbije. Procena količine otpada obavljena je sedmodnevnim merenjem komunalnog otpada koji se šalje na gradsku deponiju. Od 15 do 21 septembra 2008 godine premeren je kompletan otpad na gradskoj deponiji, a podaci govore da je grad za nedelju dana proizveo preko 1000 tona otpada. Procena sastava otpada merena je na uzorku od 500 kilograma, iz različitih gradskih zona. Grad Kragujevac je tokom jedne nedelje proizveo 1000 tona otpada, što na godišnjem nivou iznosi oko 60 hiljada tona ili oko 0,8 kilograma po stanovniku dnevno. Prema prof. Dr Nebojši Jovičiću sa Mašinskog fakulteta u Kragujevcu merenje je potrebno izvršiti bar četiri puta godišnje, jer verovatno postoji sezonsko variranje količine otpada koji se šalje na gradsku deponiju. Što se tiče analize sastava količine otpada, vršeno je izdvajanje otpada iz tri karakteristične gradske zone : zone centra, individualnog stanovanja i dubokog prigrada. Iz svake zone prema rečima Jovičića izdvojeno je oko hiljadu kilograma otpada a pri tome je vršena selekcija po 15 kategorija. Došlo se do sledećeg zaključka ,da na teritoriji grada Kragujevca preovladjuje otpad organskog porekla, a u zonama individualnog stanovanja i seoskim područjima dostiže skoro 65 odsto. U kragujevačkom otpadu ima skoro 18 odsto papira i raznih vrsta kartona, 15 odsto plastike, 4 odsto stakla, 2 odsto metala što bi značilo da se kroz kragujevački otpad proizvede godišnje oko 10 hiljada tona papira, 6,5 hiljada tona plastike, 2 hiljade tona stakla i 1,5 hiljada tona metala.

Merenjem količine i sastava moći će da se, na pravi način, odabere metodologija odlaganja komunalnog otpada na gradskoj deponiji u Jovanovcu. To predstavlja značajno polazište u odredjivanju načina reciklaže.

You may also like...