U Srbiji prvi put reciklirane neonske sijalice

Reciklaža fluorescentnih lampi i sijalica

Prva reciklaža fluorescentnih lampi i sijalica u Srbiji, izvedena je uz predhodnu najavu Ministarstva za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja marta ove godine, u Kolubari Univerzal a.d. Mobilna krašer mašina za reciklažu neonskih sijaliaca, BIS Reciklažnog centra, transportovana je do Kolubare Univerzal a.d. u Lazarevcu kod Beograda, gde je reciklirano 415kg, tj 2200 komada fluorescentnih lampi, pri čemu je ceo proces izvršen pod nadzorom Republičkog inspektora za zaštitu životne sredine.

Transport lampi

Stakleni krš od lampi i sijalica sakupljen je bezbedno u hermetički zatvorenu burad zapremine od 210 litara, koja primaju oko 130kg staklenog krša. Ovako sakupljen, stakleni krš se bezbedno odlaže u poseban skladišni prostor do podvrgavanja krajnjem tretmanu. Transport celih lampi rezultuje lomljenjem oko 3% od cele količine lampi, što znači da 30 lampi na 1000 komada ostane bez kontrole emisije žive. Da bi se ovaj problem eliminisao, mobilnom krašer

mašinom kompanije Božić i sinovi, omogućen je tretman celih lampi na licu mesta kod vlasnika otpada, gde se specijalnim filterima i rezervoarima izdvaja frakciju fosfornog praha i žive. Druga pogodnost mobilnog krašera je da se dodatno smanjuje zapremina za 80% i kao takve fluo cevi i lampe se mogu prevesti u pet puta većoj količini do centralnog postrojenja za reciklažu. To višestruko smanjuje cenu transporta.

Fluorescentne lampe i sijalice štede potrošnju električne energije, ali sa druge strane sadrže određenu količinu žive koja je visokotoksična materija. Ukoliko se neadekvatno odloži na deponije a ne u reciklažni centar, lako može doći u prehrambeni lanac ishrane i dugoročno ugroziti životnu sredinu.

BiS Reciklažni centar, jedini je reciklažni centar u Srbiji koji poseduje krašer mašinu za reciklažu fluorescentnih cevi I sijalica. Zakon o upravljanju otpadom nalaže da se otpadne fluorescentne cevi koje sadrže živu moraju odvojeno sakupljati radi tretmana i konačnog odlaganja, i da se ne smeju odlagati na komunali otpad. U skladu sa tim, očekuje se da će i druge kompanije krenuti pozitivnim primerom Kolubare Univerzal a.d.

You may also like...