Zagovaranje nefinasijskog izveštavanja o korporativnoj održivosti

U Republici Srbiji je u okviru projekta AKCIJE SRBIJE U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, PRIRODE I KLIME „BEZBEDNA PRIRODA I KLIMA“, (Evropska Unija „EU za tebe“ i donatora  WWF Adria), vođen nacionalni dijalog između civilnog sektora i kompanija na temu „Zagovaranje nefinasijskog izveštavanja o korporativnoj održivosti kao odgovor kompanija na izazove klimatske i ekološke krize“.

Za skoro 50.000 kompanija u EU, prikupljanje i deljenje informacija o održivosti je zakonska obaveza.Digitalni pristup informacijama o održivosti  moraće da bude zagarantovan, a da bi se osiguralo da kompanije pružaju pouzdane informacije, biće podvrgnute nezavisnoj reviziji i sertifikaciji.Evropska unija je usvojila novu Direktivu o izveštavanju o korporativnoj održivosti.

Nefinansijski izveštaj je mnogo više od zakonske obaveze. To je prilika da sistematski prikupite i prikažete sve informacije u vezi sa održivim praksama vaše kompanije. Kroz ovaj dokument sve zainteresovane strane se upoznaju sa dostignućima i investicijama u oblasti zaštite životne sredine, saradnje sa lokalnim zajednicama kao i aktivnostima iz oblasti korporativnog upravljanja.

U savremenom društveno-ekonomskom kontekstu, pitanje održivosti poslovanja postaje sve značajnija tema, kako za same nosioce privrednih aktivnosti tako i za različite društvene aktere. S obzirom na sve složenije društvene izazove i sve naglašeniju potrebu za očuvanjem životne sredine, nameće se potreba za objavljivanjem, pored finansijskih pokazatelja, i nefinansijskih informacija u vezi sa poslovanjem, koje su bitne za sticanje celovite slike o poslovanju preduzeća i uticaju koji ostvaruje.

Oslanjajući se na evropsku uporednu praksu, nefinansijsko izveštavanje uvedeno je u domaće zakonodavstvo usvajanjem izmena i dopuna Zakona o računovodstvu, u oktobru 2019. godine. Zakon je stupio na snagu 1. januara 2020. godine, sa odloženom primenom određenih odredbi zbog potrebnog vremena za prilagođavanje.

Nova pravila o izveštavanju  se sada primenjuju  za velika preduzeća a od 2026.godine  za mala i srednja preduzeća koja su na berzi  a od 2028. godine  za sva mala i srednja preduzeća.

Siniša Mitrović, iz Centra za prirodne resurse NATURA koja sprovodi projekat, navodi da se projektom otvara  novi kapacitet civilnog sektora  koji sada postaje partner biznisu u  jačanju održivosti u poslovanju i smanjenjeu pritiska na životnu okolinu.

You may also like...