Razvojni prioriteti opština Rača i Knić

Opština Rača planira svoje unapredjenje kroz razvojne prioritete kao što su ekonomski razvoj , razvoj ljudskih resursa, životna sredina i infrastruktura.

Strategijom je previđeno stvaranje povoljnih uslova za investiranje i razvoj privrede, podsticanje razvoja malih i srednjih preduzeća, prerađivačke industrije, razvoj ruralne ekonomije.

Miladin Milić, zamenik predsednika opštine Rača

  • Opština Rača se nalazi u Centralnom delu Šumadije i Pomoravlja, ima 17 naseljenih mesta. U 2017. godini urađeno je više projekata, a najznačajniji je ambulanta u Đurđevu, izgradnja bunara gde su završeni radovi na izgradnji hidrotehničke i elektroinstalacije. U toku je izgradnja mosta u Saranovu, put u Sepcima, a uveliko se radi na revitalizaciji poljskih puteva. Od turističkih potencijala imamo etno kompleks Petrovi dvori u Viševcu, crkvu brvnaru u Rači i Karađorđev dom. Kada govorimo o životnoj sredini i energetskoj efikasnosti, zamenili smo stolariju u osnovnoj školi ’’Karađorđe’’, srednjoj školi u Rači i dečjem vrtiću ’’Naša radost’’– rekao je Miladin Milić, zamenik predsednika opštine Rača.

Strategija održivog razvoja opštine Rača predstavlja jedan od najznačajnijih dokumenata koji su neophodni za funkcionisanje opštine. Ovom strategijom biće obuhvaćeno približno 60 projekata i oni će se realizovati do 2020 godine.

Dragana Antonijević, šef Odeljenja za urbanizam i izgradnju u Opštini Rača

  • Osim Strategije održivog razvoja kao krovne strategije, opština je donela i strategije javnog zdravlja, socijalne zaštite, razvoja turizma kao i strategiju razvoja sporta. Ministarstvo privrede je partner u projektima koji se tiču unapređenja poslovne i putne infrastrukture. Realizovana su dva projekta izgradnja puteva u Sepcima i Viševcu. Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima finansirala je rekonstrukciju ambulante u Đurđevu, izgradnju mosta u Saranovu, a u najavi je finansiranje obnove ambulante u Malim Krčmarima kao i Doma zdravlja u Rači. Prostorni plan opštine Rača i plan generalne regulacije doneti su 2012 i oni se još uvek primenjuju, a sada se radi na izradi veoma važnih planova detaljne regulacije, u okviru kojih su obuhvaćene tri zone koje su veoma bitne za investitore. Zanimljiv je i projekat, plan detaljne regulacije zaštićenog područja Gradište u Viševcu, kao važno prirodno i kulturno dobro opštine Rača – istakla je Dragana Antonijević, šef Odeljenja za urbanizam i izgradnju u Opštini Rača.

Radovi na most preko potoka Trnava u Saranovu

Najvažnija privredna grana u strukturi račanske privrede je poljoprivreda, na šta su uticali pre svega prirodni faktori, odnosno povoljan sastav zemljišta. Najvećim delog zastupljeno je ratarstvo i stočarstvo. Opština Rača se sastoji od 18 seoskih naselja. Prirodni uslovi na teritoriji opštine pružaju odlične uslove za razvoj savremene poljoprivrede, pa je tako za ovu godinu izdvojeno 15 miliona dinara za ruralni razvoj.

Dragana Prokić, šef Odseka za poljoprivredu Opštine Rača

  • Opština Rača ulaže u podizanje višegodišnjih zasada voća, pošto ima povoljne prirodne uslove za razvoj voćarstva. Imamo mala poljoprivredna gazdinstva, od oko 5 hektara, koja se pretežno bave stočarstvom i ratarstvom. Kod nas je razvijeno pčelarstvo i zato dajemo podsticajna sredstva za nabavku košnica. Opština Rača nema velike industrijske kapacitete i razvijenu privredu, pa zato nema negativnih uticaja na životnu sredinu. Očekuje nas dva velika posla kada je reč o komunalnoj infrastrukturi, rekonstrukcija kanalizacione mreže i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koje nemamo – objašnjava Dragana Prokić, šef Odseka za poljoprivredu Opštine Rača.

Strateška dokumenta opštine KNIĆ temelje se na Strategiji održivog razvoja i najznačajniji strateški priorirtet je razvoj poljoprivrede.

Pored toga radi se i na razvoju infrastrukture, zdravstva i socijalne zaštite, lokalnom ekonomskom razvoju, obrazovanju, zaštiti životne sredine.

Zoran Đorović, predsednik Opštine Knić

  • Akcioni plan sadrži preko 200 projekata, a u 2017 godini urađen je plan implementacije strategije, koji se sprovodi. Usvojena je i strategija za socijalnu zaštitu do 2021 godine, na godišnjem nivou usvaja se i lokalni akcioni plan zapošljavanja. Imamo i Master plan održivog razvoja planine Rudnik, gde su pojedini delovi sela opštine Knić, koji pripadaju podrudničkom regionu obuhvaćeni kroz ovaj strateški dokument. Donet je još jedan značajan dokument za ovu opštinu, a to je Master plan održivog razvoja Gruže i Rudničke Morave, kojim je obuhvaćena cela teritorija optine. Izvršena je detaljna analiza i date preporuke i smernice ka održivom razvoju Opštine Knić. Usvojen je prostorni plan opštine. Kada je reč o jezeru Gruža lokalna samouprava će poštovati osnovnu namenu akumulacije Gruža, a to je snabdevanje građana pijaćom vodom, ali smo i mišljenja da tehnička rešenja mogu da daju multikorisničku namenu korišćenja potencijala, koja ona može da ponudi u budućem razvoju opštine Knić – istakao je Zoran Đorović, predsednik Opštine Knić.

Opština KNIĆ ima dosta realizovanih projekata. Zahvaljujući kabinetu za demografiju i populacionu politiku, uradjeni su projekti koji podržavaju razvoj poljoprivrede, postojeće privrede, zdravstvo, i edukaciju za savremeno planiranje porodice, u vrednosti od 32 miliona dinara.

Ljiljana Šobić, kancelarija za lokalni i ekonomski razvoj Opštine Knić

  • Opština Knić je raspisala dva kruga javnih poziva za investicije u fizičku imovinu, u prvom je podržano 77 poljoprivrednih gazdinstava, a u drugom krugu imamo 500 zahteva. Drugi deo projekta je podrška postojećoj privredi kroz direktno zapošljavanje kako bi smanjili nezaposlenost, zašta je izdvojeno preko 15 miliona dinara. Značajan potencijal ove opštine je turizam, tu su Gružansko jezero,Borački krš, manastir Kamenac i druge kulturne znamenitosti. U ovoj godini obezbeđena su sredstva za rekonstrukciju objekta nekadašnjeg Doma zdravlja u Ravnom gaju, gde će se formirati regionalni Centar za stare sa prihvatnom stanicom – rekla je Ljiljana Šobić, kancelarija za lokalni i ekonomski razvoj Opštine Knić.

Opština Knić kada je reč o životnoj sredini nema značajnog zagađenja, a razlog za to je nedovoljna industrijska i ekonomska razvijenost. Ova opština,koja ima skromne privredne aktivnosti i odsustvo industrijskih objekata, svoj razvoj bazira pre svega na poljoprivredi.

Snežana Simović, inspektor zaštite životne sredine Opštine Knić

  • Opština Knić ulaže velike napore da svoja akta uskladi sa važećom zakonskom regulativom. Očuvanje životne sredine sve više dobija prostora u školama, pa su učenici uključeni u ekološke projekte i volonterske akcije koje se sprovode u opštini. Javno komunalnom preduzeću ’’Komunalac’’ Knić, povereno je uklanjanje otpada u okviru kojih je čišćeno Gružansko jezero kao i brojne deponije koje se nalaze u naseljenim mestima. Za nas je najvažnija finansijska podrška od republičkih organa za realizaciju projekata i edukacija prvenstveno poljoprivrednih proizvođača, kako bi se smanjila upotreba hemijskih preparata – ističe Snežana Simović, inspektor zaštite životne sredine Opštine Knić.

Opština Knić obezbedila je sredstva za rekonstrukciju Doma zdravlja u Kniću kao i zdravstvene stanice u Gruži i Toponici. U planu je i rekonstrukcija Osnovne škole ’’Vuk Karadžić’’, kao i nekoliko mostova i klizišta, a u 2017. godini oko četvrtine budžeta ove opštine bila je namenjena za komunalnu i putnu infrastrukturu.

You may also like...