Prva integrisana dozvola za tretman plastičnog otpada

Fabrika Brzan plast za sada je jedina u zemlji dobila integrisanu dozvolu za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman neopasnog plastičnog otpada, na teritoriji cele republike Srbije. Dozvola će važiti narednih 10 godina.

preradjivanje otpadnih sirovina

Preduzeće Brzan plast iz Brzana kod Batočine, je među vodećim prerađivačima otpadnih sirovina od pet- ambalaže i ambalažne plastike. Jedan od prioritetnih ciljeva je organizovano prikupljanje i otkup starih plastičnih folija, kako bi se priroda sačuvala od bacanja i paljenja dotrajalih folija koje sada čine preko 5 odsto svih otpada na deponijama. Ova firma na godišnjem nivou može da preradi oko 8 hiljada tona ambalažnog otpada, ali zbog lošeg prikupljanja to je teško realizovati.

  • Trenutno kapaciteti nisu maksimalno uposleni, zato što je loše prikupljanje plastičnog otpada na teritoriji Srbije jer – kako kaže Rade

    Rade Simić- direktor Brzan plasta

    Rade Simić- direktor Brzan plasta

    Simić direktor Brzan plasta, nedostaje infrastruktura na samom terenu, postavljanje kontejnera i odlaganje otpada, kao i njegovo dalje prikupljanje i transport  prema reciklažnom centru. Brzan plast ima mrežu dobavljača od nekih 200 pravnih i fizičkih lica, dobijanjem dozvole očekujemo da se taj posao proširi, dodaje on.

U Srbiji je registrovano nešto više od 200 firmi za delatnost reciklaže, ali samo mali broj ima potrebne kapacitete. Međutim ekonomska kriza i drastičan pad sekundarnih sirovina na svetskoj berzi, naterala je srpske fabrike za reciklažu da mesecima lageruju velike količine otpadne PET ambalaže i balirane plastike, pa je ova grana industrije prošle godine zabeležila gubitke.

Mleveni plastični otpadPlastične folije

You may also like...