Uredbom sprečiti nastanak povreda na radu

Od 1.jula počinje primena Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima. Cilj Uredbe je da uredi organizaciju i obavljanje poslova na gradilištima, jer se inače najveći broj povreda na radu upravo dešava na privremenim ili pokretnim gradilištima. Takođe Uredbom su uređena i pitanja zaprećenih kazni.

Uredbom o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima predviđeno je da su aktivnosti u pogledu sprovođenja mera za bezbednost i zdravlje na radu, radi sprečavanja nastanka povreda na radu i profesionalnih bolesti, obaveza ne samo izvođača radova nego i investitora. Investitor odnosno zastupnik investitora je dužan da, pre početka rada na gradilištu obezbedi da se izradi Plan preventivnih mera. Takođe u obavezi je da odredi jednog ili više koordinatora kako u fazi izrade projekta tako i u fazi izvođenja radova.

 

  • Vera Božić TrefaltInvestitor kroz ovu Uredbu ima obavezu da brine o opštim merama bezbednosti i zdravlja na radu, zapravo o organizaciji posla na gradilištu, ali naravno sagledavajući primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu, da se neko na gradilištu ne povredi – objašnjava Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu. Znači nema obavezu samo poslodavac, izvođač radova da o ovome brine, nego već u startu i investitor mora u fazi izrade projekata, a kasnije u fazi izvođenja radova da razmišlja o primeni ove mere, sa krajnjim ciljem da dođe do smanjenja povreda na radu.

Vlada Republike Srbije je ovu Uredbu donela 2009. godine, kada je krenula i njena delimična primena, ali od 1.jula ove godine počinje primena u potpunosti. Uredbom su propisane i kazne koje su za pravno lice kao investitora od 800 hiljada do milion dinara. Za fizičko lice kao preduzetnika kazne su nešto niže, dok je za koorinatore predviđena kazna do 50 hiljada dinara, ukoliko ne obavljaju svoje poslove na način kako je to utvrđeno Uredbom.

 

 

You may also like...