AKCIONI PLAN ADAPTACIJE NA KLIMATSKE PROMENE

Inicijativa za izradu „Akcionog plana adap­tacije na klimatske promene sa procenom ranjivosti” proistekla je iz aktivnosti gra­da Beograda u regionalnom projektu „Adap­tacija na klimatske promene na području zapadnog Balkana.” Realizaciju projekta fi­nansirala je nemačka vlada kroz saradnju GIZ (Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju) i relevantnih institucija u neko­liko zemalja u regionu. Aktuelne prognoze, za jugoistočnu Evropu, već predviđaju veće godišnje temperature, veći broj toplih dana tokom godine (toplotni talasi i suše), promenu padavina, učestalost ekstremnih događaja i veću varijabilnost klime, što će uticati na kvalitet života u gradovima u Srbiji. Istovremeno, gradovi koji uspeš­no funkcionišu jedan su od najvažnijih preduslova za održivi ekonomski razvoj. Cilj ove komponente regionalnog projekta je da se mehanizmi adaptacije na klimatske promene integrišu u procese upravljanja gradovima i urbano planiranje u Tirani, Podgorici i Beogradu.

AKCIONI PLAN ADAPTACIJE NA KLIMATSKE PROMENE SA PROCENOM RANjIVOSTI

Ukoliko reakcije na klimatske promene ne budu sistematski planirane, troškovi mera adaptacije biće viši. Svestan svega toga, tokom ovog regionalnog projekta, Grad Beo­ grad je razvio Akcioni plan adaptacije na klimatske promene sa procenom ranjivosti. Polazne osnove za izradu Akcionog plana bili su ciljevi, načela i principi defini­ sani u okviru regionalnog projekta. Klimatske promene predstavljaju jedan od najvećih izazova sa kojima se susrećemo. Repu­blika Srbija je potpisnica Okvirne konven­cije Ujedinjenih nacija o promeni klime i Kjo­to protokola. Od 2008. godine Republika Srbija je članica Kjoto protokola uz Okvirnu konven­ciju Ujedinjenih nacija o promeni klime.

Akcioni plan adaptacije na klimatske pro­mene sa procenom ranjivosti urađen je za administrativnu teritoriju Beograda, koja obuhvata površinu od 323.496 ha i admini­ strativno je podeljena na 17 gradskih opština.

Skupština grada usvojila je Akcioni plan na sednici od 23. oktobra 2015. godine.

ANKETA  Akcioni plan (eng)
Izvor: Sekretarijat za zaštitu životne sredine grada Beograda

You may also like...