Novi istraživački ciklus – za izvrsnost i relevantnost u nauci

Istraživači nakon što je Vlada Republike Srbije, 03. marta 2016. godine usvojila Strategiju naučnog i tehnološkog razvoja za period od 2016. do 2020. godine – „Istraživanje za inovacije“, moći će da konkurišu za novi projektni ciklus istraživanja, po drugačijim uslovima, koji će doprineti boljoj nauci, kvalitetnijim naučnim radovima i unapređivanju naučno-istraživačkog rada u Republici Srbiji.

Usvojen je Pravilnik o vrednovanju istraživača, a raspisivanje konkursa za novi ciklus istraživanja uslediće uskoro, nakon donošenja pravilnika o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa, kao i akta o finansiranju i praćenju projekata.

Istraživanje za inovacije

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, predstavlja opšte uslove novog projektnog ciklusa, koji će biti raspisan u oblasti Programa osnovnih i osnovnih usmerenih istraživanja (OI) za ciklus istraživanja 2016-2020, i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja (TR) za ciklus istraživanja 2016-2019. godine, kako bi istraživači imali mogućnost da se informišu o svim novinama i uslovima konkursa, koji će uslediti.

Za finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije namenjena realizaciji projekata u okviru Programa OI i TR mogu da konkurišu registrovane organizacije iz člana 104. Zakona o naučnostraživačkoj delatnosti, i to:

  • Naučnoistraživačke organizacije koje su akreditovane i upisane u Registar naučnoistraživačkih organizacija;
  • Istraživačko – razvojni centri i inovacioni centri koji su osnovani i obavljaju delatnost u skladu sa zakonom kojim se uređuje inovaciona delatnost.

Na projekte programa OI i TR može konkurisati istraživač zaposlen sa punim radnim vremenom u naučnoistraživačkoj organizaciji, kao i istraživač-stipendista Ministarstva, po osnovu Programa podsticanja i stipendiranja mladih i nadarenih za naučnoistraživački rad.

Istraživač zaposleni sa punim radnim vremenom u inovacionim organizacijama, ukoliko je izabran u istraživačko ili naučno zvanje, može konkurisati na projekte programa TR i projekte programa OI ukoliko ima rezultate iz oblasti inovacione delatnosti.

Ukupni broj istraživač meseci na koji se istraživač može prijaviti je 8, odnosno 12 istraživač meseci.

Na projekat u okviru programa OI i TR se prijavljuje najmanje 5, a najviše 25 istraživača u naučnim, odnosno nastavnim zvanjima. Izuzetno, može se prijaviti projekat sa manje od 5 istraživača u naučnim, odnosno nastavnim zvanjima, po prethodno pribavljenom predlogu matičnog naučnog odbora i odluke Ministarstva. Minimalni broj istraživač meseci na projektu je 30.

Rukovodilac projekta je zaposlen sa punim radnim vremenom u akreditovanoj naučnoistraživačkoj organizaciji. Istraživač može biti rukovodilac samo jednog projekta u jednom projektnom ciklusu, koje finansira Ministarstvo.

Preuzmite ceo tekst: Najava konkursa za novi istraživački ciklus
Izvor: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

You may also like...