Organizovano prikupljanje otpada u kragujevačkog Čistoći

Kragujevačka ’’Čistoća’’ od 1. februara počela je sa otkupom električnog i elektronskog otpada. Ovo preduzeće dobilo je integralnu dozvolu za sakupljanje i transport opasnog otpada. Sakupljaju velike i male kućne aparate, opremu za IT telekomunikaciju, opremu široke potrošnje za razonodu, električne i elektronske alate, instrumente za praćenje i nadzor, automate…

Jelena Knežević PR u gradskog Čistoći

  • Za sada mesečno se prikupi oko 4 tone ovog otpada. U planu je da krenemo i sa preuzimanjem i otkupom akumulatora, a o mestu i cenama otkupa biće građani na vreme obavešteni putem flajera – rekla je Jelena Knežević PR u gradskog Čistoći.

Od skoro ovo preduzeće obezbedilo je i mesto za prikupljanje građevinskog materijala i šuta. Zato je potpisan ugovor o zakupu sa Javnim preduzećem za gazdovanje šumama ’’Srbija šume’’, na period od deset godina na utvrđenoj lokaciji u Vinjištu, gde će se odlagati ovaj otpadni materijal.

Kragujevačka ’’Čistoća’’ od 1. februara počela je sa otkupom električnog i elektronskog otpada.

  • Na 80 ari lokacije koja se nalzi u Vinjištu počelo je depovanje šuta i zemlje, za sada na neuređenom prostoru. Cilj nam je da to bude uređena deponija za tu vrstu neopasnog otpada. Za sada će se deponovati samo otpad iz grada – objašnjava Dejan Raonić direktor JKP ’’Čistoća’’.

Početkom godine Čistoća je počela sa organizovanim prikupljanjem i odvozom ambalažnog i komunalnog otpada u seoskim naseljima, koja do sada nisu bila obuhvaćena sistemom odvoza otpada. U tu svrhu kontrolori JKP “Čistoća” su im podelili po četiri kese: dve u crnoj boji za odlaganje komunalnog i dve u zelenoj boji za odlaganje ambalažnog otpada. Cilj uvođenja seoskih naselja u sistem odvoza otpada je pre svega smanjenje broja divljih deponija i nastanak novih, kao i podizanje ekološke svesti o očuvanju životne sredine.

  • Radi se o 40 sela sa nekih 23 hiljade meštana ili 6200 domaćinstava. Uspeli smo da od septembra prošle godine organzujemo u svim selima odvoz otpada i to dva puta mesečno – istakao je Raonić.

Vršenjem morfološke analize otpada sprovodi se radi efikasnijeg tretmana i upravljanja otpadom, a tima se dobija jasnija slika o količini i tokovima otpada. Dobijeni podaci merenja i selektovanja otpada služe da se dođe do realnih podataka o strukturi otpada. Oni su pokazali da postoje i velike količine deponijskog gasa na deponiji u Jovanovcu.

Od 60 odsto deponijskog gasa tj. 80 miliona kubika, moglo bi 10 hiljada porodica u narednih desetak godina da koriste gas

  • Ministarstvo za zaštitu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja u saradnji sa Italijanskim ministarstvom radi predprojektnu dokumentaciju za iskorišćenje deponijskog gasa u energetske svrhe. Od 60 odsto deponijskog gasa tj. 80 miliona kubika, moglo bi 10 hiljada porodica u narednih desetak godina da koriste gas. Inače morfološka analiza otpada na deponiji u Jovanovcu pokazala je da u komunalnom otpadu postoji oko 30 odsto PET ambalaže, pa je potrebno više raditi na edukaciji građana putem medija kako ne bi bacali tu vrstu otpada u kontejnere za komunalni otpad – rekla je Jelena Ratković , referent za zaštitu životne sredine.

U Kragujevcu će ove godine biti izgrađen reciklažni centar za razvrstavanje i privremeno skladištenje svih vrsta materijala, koje mogu da se prerade. Sakupljaće se one vrste otpada koje su najzastuljenije u domaćinstvu kao što su papir i karton, PET ambalaža, metal, staklo, tekstil, kabasti otpad iz domaćinstva, a vršiće se i privremeno skladištenje elektronskog i električnog otpada, akumulatora, baterija, otpadnih ulja, ambalaže od boja i lakova …

Marija Stanojević, koordinator komunalnih poslova

  • U ovom reciklažnom centru se neće sakupljati materijali koji su opasni pre svega po zdravlje ljudi a misli se na medicinski, farmaceutski i hemijski otpad, radioaktivni, klanični i tela uginulih životinja kao i eksplozivna sredstva – rekla je Marija Stanojević, koordinator komunalnih poslova.

U Kragujevcu je u 2010 godini prikupljeno 290 tona ambalažnog otpada, a u ovoj godini očekuje se veliko povećanje jer je reciklerima do sada predato 920 tona ambalažnog otpada. Uvođenjem integrisanog sistema menadžmenta, ”Čistoća” se prilagođava evropskom nivou poslovanja, a sve radi zadovoljenja zahteva korisnika svojih usluga. To znači podizanje kvaliteta usluga kao i celokupnog nivoa rada i poslovanja preduzeća.

 

You may also like...