Primena Zakona o upravljanju otpadom i budžetski fondovi

Republički inspektori za zaštitu životne sredine izvršili su krajem aprila i početkom maja nadzor nad radom jedinica lokalne samouprave, gradova i opština, kako bi utvrdili da li se na lokalnom nivou obavljaju povereni poslovi.

otpad

Prvi zadatak inspektora bio je utvrđivanje obavljanja poverenih poslova prema Zakonu o upravljanju otpadom. Inspektori su dobili listu od deset pitanja na koja su opštine i gradovi odgovorili. Tako je utvrđeno da od 145 opština i gradova, 116 nema regionalni plan upravljanja otpadom, a jedna jedinica lokalne samouprave poseduje sanitarnu deponiju, dok lokalni plan ima samo njih 20. Zajedničko upravljanje otpadom ima 92 lokalna samouprava, a 91. je odredila lokaciju za izgradnju i rad postrojenja za skladištenje, tretman ili odlaganje otpada na svojoj teritoriji. Lokaciju za transfer stanicu odredilo je 42 lokalne samouprave. Utvrđeno je da je samo pet lokalnih samouprava izdalo dozvole, odobrenja i druge akte u skladu sa poverenim nadležnostima i prema tome samo je jedna dostavila Agenciji za zaštitu životne sredine podatke iz registra izdatih dozvola koji su dužne da vode. Popis neuređenih deponija na svom području koje ne ispunjavaju uslove iz Zakona izradilo je 137 lokalnih samouprava, a projekte sanacije i rekultivacije neuređenih deponija na koje saglasnost daje Ministarstvo, odnosno Autonomna pokrajina, izradilo je 63 lokalnih samouprava. Bazu podataka sa spiskom operatera u oblasti upravljanja otpadom na svojoj teritoriji ima 85 opština i gradova u Srbiji.

Sledeći zadatak inspektora bio je da prikupe podatke o formiranju budžetskih fondova za zaštitu životne sredine i u vezi s tim utvrde da li su gradovi i opštine usvojili program korišćenja sredstava fonda i pribavili saglasnost Ministarstva, da li su izradili program za zaštitu životne sredine, kao i da li su propisali naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine i pribavili mišljenje Ministarstva.

Tabelu sa podacima iz 145 lokalnih samouprava, ažuriranu 13. maja.2010. možete preuzeti na sajtu Ministarstva www.ekoplan.gov.rs.

Rezultati govore da od ukupno 145 opština i gradova, njih 116 ima budžetski fond za zaštitu životne sredine. Od toga, program namenskog korišćenja sredstava ima samo 47 opština i gradova, od čega 31 ima saglasnost Ministarstva, 10 je poslalo zahtev i čeka odgovor, ili je u toku usaglašavanje sa Zakonom (korekcija na osnovu dobijenih primedbi), dok šest ima usvojen program, ali bez saglasnosti Ministarstva. Program za zaštitu životne sredine ima 45 opština i gradova, a naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine ima 91, od čega 40 ima pozitivno mišljenje Ministarstva. Takođe, osam opština i gradova je nakon dobijenog mišljenja izmenilo svoje odluke, u procesu usaglašavanja sa dobijenim sugestijama ili je u postupku dobijanja mišljenja, dok čak 50 opština nema mišljenje Ministarstva. Neke opštine ga nisu ni tražile.

Tabelu sa kompletnim i aktuelnim podacima o lokalnim fondovima za zaštitu životne sredine možete preuzeti na sajtu Ministarstva www.ekoplan.gov.rs.

You may also like...