Uvođenje reda na priobalju beogradskih reka

Grad Beograd odlučan je da reši još jedan decenijski problem Beograda – pitanje neuređene oblasti plutajućih i plovnih objekata – splavova, koji su s jedne strane deo imidža Beograda, a sa druge potpuno neuređena oblast.

Procedura i kriterijumi za izbor korisnika mesta za postavljanje plovnih i plutajućih objekata predstavljeni su na brodu „Beograd 25“.

Konačno je Grad stvorio zakonske pretpostavke (pre svega Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama iz oktobra 2010. god, ali i Zakon o glavnom Gradu) koje su omogućile donošenje:

  • Odluke koja reguliše ovo pitanje
  • Plana postavljanja objekata
  • Pravilnika koji definiše pravila i raspisivanje Konkursa o izboru korisnika mesta.

  • Grad Beograd je pitanje uvođenja reda u oblast postavljanja plovnih objekata pokrenuo još 2006.godine, ali nam je bilo jasno da najpre mora da dođe do zakonskog uređenja oblasti. Tako su od leta 2009. g. i na nivou Republike i Grada sukcesivno donošeni propisi i zakoni koji su i stvorili osnov da Grad konačno reši i ovo pitanje – istakao je Predrag Petrović, gradski sekretar za stambeno – komunalne poslove.

U prvoj fazi će se rešavati postavljanje ugostiteljskih objekata i marina, a u drugoj će biti regulisano postavljanje splav kućica na vodi za rekreaciju, tj. splavovi privatnih lica.
Novi propisi obavezuju vlasnike da splavove grade prema odobrenom projektu, od propisanog materijala i za predviđeni broj ljudi, da se splavovi postavljaju na striktno određenim mestima prema Planu koji je usvojio Grad i poštuju komunalni red i ekološki propisi. Time se uvodi red, jasni kriterijumi, jednaka prava i obaveze za sve, povećava bezbednost građana i sigurnost splavova.

  • Princip konkursa će biti da se prikupe prijave i ponude za postavljanje plutajućih objekata na već unapred definisana mesta u zonama, i sa minimalnom početnom cenom koju će Zaključkom, kojim raspisuje javni konkurs, odrediti gradonačelnik. Na javnom otvaranju ponuda, korisniku sa najpovoljnijom ponudom (najveća cena i najpovoljniji način plaćanja) biće dodeljeno mesto za koje je konkurisao da postavi plutajući objekat- rekao je Dejan Mali – predsednik Komisije za plutajuće i plovne objekte i član Gradskog veća.

Vlasnicima sadašnjih splavova koji ne budu dobili mesto ili se njihovi splavovi nalaze na mestu koje nije predviđeno za postavljanje plutajućih objekata biće ostavljen rok da ih sami uklone. U slučaju da to ne učine, grad će ih sam ukloniti i odvoziti na već sada definisanu lokaciju. Izvlačiće se na obalu, vršiće se demontaža, selekcija materijala i reciklaža. Ista lokacija je predviđena i za uklanjanje sadašnjeg „groblja brodova“ koje se nalazi između beogradskih mostova.

Splavovi su obeležje, prepoznatljivi znak Beograda, omiljeno mesto za izlaske ali i života na rekama i svojevrsna turistička atrakcija. Grad Beograd odlučan je da reši sve probleme, pa i problem plutajućih plovnih objekata na beogradskim rekama. Grad Beograd čuva sva pozitivna obeležja grada, a splavovi to svakako treba da budu.

Problem splavova, posebno splavova restorana, potiče još iz 90-tih godina dvadesetog veka, kada je došlo do ekspanzije nelegalnog postavljanja splavova namenjenih ugostiteljstvu, na gradskim obalama reka Save i Dunava. Splavovi su postavljani bez ikakve planske dokumentacije i bez validnih dozvola zbog nepostojanja i preplitanja nadležnosti opštinskih, gradskih i republičkih vlasti, ali i zbog nedostatka pravne regulative koja bi uredila tu oblast.

Grad Beograd je pitanje uvođenja reda u oblast plutajućih plovnih objekata (PPO) pokrenuo još 2006.godine. Plan za postavljanje plovnih objekata usvojen je 2007. godine, ali konkurs nije raspisan jer oblast još uvek nije bila zakonski uređena, pa nije bilo definisanih nadležnosti i kriterijuma neophodnih za raspisivanje konkursa. Ovo pitanje ponovo je pokrenuto leta 2009. godine i od tada se na nivou i Republike i Grada sukcesivno donose propisi i zakoni koji su i stvorili osnov da Grad konačno razreši ovo pitanje i raspiše konkurs.

Neophodno je da se stanje reguliše propisima koji vlasnike obavezuju da splavove grade prema odobrenom projektu, od propisanog materijala i za predviđeni broj ljudi, da se splavovi postavljaju na striktno određenim mestima prema Planu koji je usvojio Grad i poštuju komunalni red i ekološki propisi. Time se uvodi red, jasni kriterijumi, jednaka prava i obaveze za sve, povećava bezbednost građana i sigurnost splavova.

Evidencijom svih lokacija utvrđeno je da se trenutno u sve tri zone nalazi 167 ugostiteljskih plutajućih plovnih objekata i 198 marina.

Na osnovu Zakona i svoje Odluke o plovnim objektima Grad Beograd je izradio, aprila 2011. godine i usvojio Plan o postavljanju plovnih objekata. U junu je usvojen Pravilnik kojim su definisani svi kriterijumi (stupio na snagu 04.07.2011.)

Konkurs o izboru korisnika mesta za postavljanje plovnih i plutajućih objekata

Na osnovu jasne i transparetne procedure realizovaće se i koknkurs za izbor korisnika mesta za postavljanje splavova. Mesta i osnovni izgled i tehnički kriterijumi koje splavovi moraju da ispune je već definisan Odlukom i Planom mesta za postavljanje plovnih objekata na teritoriji Grada Beograda, i na osnovu kojih će svi koji budu zainteresovani da konkurišu moći da vide uslove i lokacije.

Ugostiteljski objekat na vodi sa grupom osnovnih i pratećih sadržaja mora ispoštovati sledeće parametre:

  • maksimalna površina koju ugostiteljski objekat može zauzimati na vodi je 450m².
  • objekat može biti visine maksimalno dve etaže (maks. 6,0m iznad površine vode), odnosno u cilju očuvanja vizura može imati maksimalno jednu zatvorenu etažu iznad platoa pontona. Izuzetno u zoni van plovnog puta, visina objekta može biti veća od 6m, ali sa maksimalno dve etaže.
  • minimalno rastojanje ugostiteljskog objekta od drugih plovila je 15m, minimalni međusobni osovinski razmak je 45m, a dužina plovila – (paralelno sa obalom) je maksimalno 30m.

Čitav postupak sprovešće Komisija za sprovođenje javnog konkursa od deset članova, a konkurs će biti raspisan narednih dana.
Na konkurs će moći da se prijave domaća i strana pravna lica i preduzetnici koji su registrovani za odgovarajuću delatnost, koji imaju plutajući objekat ili preuzmu obavezu da ga izgrade u skladu sa projektom prema Odluci i Planu mesta za postavljanje plovnih i plutajućih objekata.
Konkurs za prikupljanje ponuda sa svim podacima će biti objavljen u 2 dnevna lista koji imaju nacionalnu distribuciju.

Izbor korisnika će se vršiti javnim otvaranjem prijava i utvriđivanjem ispunjenosti uslova konkursa, a zatim i javno otvaranje konačnih ponuda. Grad Beograd će potpisati ugovore na 10 godina sa najbolje rangiranim ponuđačima za mesta u zonama.

You may also like...