Konkurs za Nagradu Saveta Evrope za predeo 2016

Generalni Direktor Direktorata za Demokratju Saveta Evrope, objavio je zemljama potpisnicima Evropske Konvencije o predelu, poziv za učešće na Petoj Sesiji Nagrade Saveta Evrope za predeo (2016-2017) za Evropku Konvenciju o predelu (EKP).

European Landscape Convention
Nagrada za predeo Saveta Evrope dodeljuje se lokalnim i regionalnim vlastima i njihovim udruženjima, ili nevladinim organizacijama, kao priznanje za zasluge u primeni politike ili mera održivog razvoja, upravljanja i/ili planiranja predela.
Evropsku konvenciju o predelu do sada je ratifikovalo 38 država. Konvencija ima za cilj da promoviše zaštitu, upravljanje i planiranje evropskih predela i podstiče saradnju na tom polju. Srbija je ratifikovala Konvenciju 2011. godine, na taj način se pridruživši grupi zemalja koje su pokazale brigu o održivom razvoju i prepoznale predeo kao bitan faktor uspostavljanja ravnoteže između prirodnog i kulturnog nasleđa.
Nagrada se dodeljuje za efektivno i merljivo dostignuće u procesu primene Konvencije na nacionalnom i transnacionalnom nivou, takođe doprinosi jačanju svesti ljudi o važnosti predela za ljudski razvoj, konsolidaciju evropskog identiteta, dobrobit pojedinca i društva u celini. Podstiče učešće javnosti u procesu donošenja odluka koje se tiču predeone politike.
Kandidati za nagradu mogu biti: lokalne i regionalne vlasti i njihove grupacije zemalja potpisnica, koje su usvojile prinicipe upravljanja i planiranja predela i koje su pokazale održive modele primenjive i za ostale delove Evrope. Ovo posebno priznanje se može dodeliti i nevladinim organizacijama koje su dale značajan doprinos zaštiti, upravljanju i planiranju predela.
Prekogranične lokalne i regionalne vlasti i druge zainteresovane strane, mogu da se prijave pod uslovom da zajednički upravljaju predelom o kome je reč.
Zemlja potpisnica može da podnese jednu kandidaturu Generalnom sekretarijatu Saveta Evrope. Data kandidatura može biti rezultat konkursa koji je održala svaka zemlja potpisnica, u skladu sa kriterijuma za dodelu nagrade.
Aplikacioni formular, popunjen na jednom od zvaničnih jezika Saveta Evrope (francuskom ili engleskom), treba da sadrži:

  • predstavljanje kandidata  (najviše tri stranice);
  • opis realizovanog projekta za zaštitu, upravljanje i/ili planiranje nekog predela, koji je održiv, pa zato može služiti kao primer dobre prakse. Treba navesti i odgovarajuću odredbu Konvencije.

Opis treba da bude u formi pisanog dokumenta, (oko 20 stranica), uz digitalnu kopiju u PDF formatu, na CD-u i plakatima. Aplikacija može da sadrži i video prezentaciju u trajanju od oko pet minuta. Dostavljeni materijali moraju biti oslobođeni autorskih prava – besplatni za upotrebu od strane Saveta Evrope kada se koriste u svrhe promovisanja nagrade ili bilo koje druge publikacije ili aktivnosti koja se tiče Konvencije. Savet Evrope se obavezuje da navede imena autora.
Aplikacije koje su nepotpune ili neusaglašene sa ovim pravilima neće biti razmatrane.
Nagrada se u načelu dodeljuje svake druge godine. Krajnji rok za dostavljanje obrazaca sa opisom kandidatura Generalnom sekretarijatu Saveta Evrope je 31. decembar 2016.
Značaj nagrade je motiv i satisfakcija građanima Republike Srbije, kojima u sveobuhvatnom kontekstu Konvencije pripada dominantno mesto: pravo na kvalitetan predeo, adekvatnu životnu sredinu, održivi opstanak kroz ekonomsku sigurnost sadašnjih i budućih generacija.
Informacije o nagradi Saveta Evrope za predeo mogu se pročitati na sledećim sajtovima:
Council of Europe
Landscape award
The Landscape Award Alliance of the Council of Europe
European spatial planning and landscape
Verzija na francuskom
Verzije na drugim jezicima

You may also like...