Upravljanje opasnim otpadom kroz Twinning projekte

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja predstaviće šestomesečne rezultate Twinning projekta „Jačanje institucionalnih kapaciteta za upravljanje opasnim otpadom“, 5. aprila u 9.30 časova u Privrednoj komori Srbije (sala na drugom spratu, Terazije 23).

O projektu će govoriti pomoćnik ministra životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Aleksandar Vesić i vođa Odeljenja u Delegaciji EU u Srbiji Andrej Hedi.

Ministarstvo je pokrenulo Twinning projekat u saradnji sa Agencijom za životnu sredinu Republike Austrije, a njegovu realizaciju je finansijski podržala Evropska unija. Planirano je da se za dve godine trajanja projekta naprave nacrti planova za upravljanje opasnim otpadom, uredbe, propisi, priručnici i upustva za sanaciju zagađenih područja. Twinning program je jedan od osnovnih instrumenata predpristupne pomoći EU , a pokrenut je u maju 1998. godine.

Cilj Twinninga je da pomogne korisničkim zemljama u razvoju moderne i efikasne administracije, sa strukturama, kadrom i organizacionim veštinama potrebnim da se ostvari acquis communautaire (pravne tekovine EU) i ispune obaveze potrebne za EU integraciju.

Twinning projekti obezbeđuju okvir administraciji i javnim ustanovama u korisničkim zemljama za saradnju sa svojim partnerima iz zemalja članica EU. Zajedno oni razvijaju i sprovode projekat koji je usmeren na preuzimanje, primenu i sprovođenje pojedinih delova pravne tekovine Evropske Unije.

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije i Agencija za životnu sredinu Austrije zajednički rade na Twinning projektu “Jačanje institucionalnih kapaciteta za upravljanje opasnim otpadom”. Osnovni cilj ovog projekta je da doprinese usklađivanju zakonodavstva sa područja opasnog otpada u Srbiji sa zakonodavstvom EU i da podstakne primenu primera dobre prakse sa područja upravljanja opasnim otpadom.

Očekivani rezultati projekta su:

– definisani i predati na usvajanje nacionalni planovi za posebne tokove opasnog otpada

– pripremljene i predate na usvajanje uredbe i propisi za izabrane tokove opasnog otpada

– unapređeni institucionalni kapaciteti za upravljanje opasnim otpadom

– identifikovane ”crne tačke” zagađenja (područja kontaminirana opasnim otpadom) i sastavljena prioritetna lista za njihovu sanaciju

– dizajnirana i implementirana strategija komunikacije

Rezultati će biti postignuti kroz tesnu saradnju stručnjaka iz Srbije i Austrije, kao i stručnjaka iz drugih zemalja članica Evropske Unije. U dve godine rada, partneri će zajednički držati radionice, organizovati studijska putovanja, napraviti nacrte bitnih dokumenata i priručnika, te organizovati treninge namenjene relevantnim zainteresovanim stranama. Projekat je počeo da se realizuje oktobra 2010. godine a biće završen oktobra 2012. godine. Finansiran je od strane IPA fonda (Instrument predpristupne pomoći Evropske Unije), sa 1,5 milion evra.

You may also like...