Parametri stanja žitotne sredine u Kragujevcu: VAZDUH

U godišnjim izveštajima o stanju kvaliteta vazduha koji je objavila Agencija za zaštitu životne sredine, Kragujevac je tokom 2021. godine bio jedan od gradova u Srbiji gde je vazduh bio treće kategorije odnosno, prekomerno zagađen. Prekoračenja su zabeležena u koncentraciji PM 10 čestica. Zagađenju vazduha najviše doprinose mala individualna ložišta 75 odsto, industrija 30 odsto i drumski saobraćaj 6 odsto.

Na deset lokacija u gradu Institut za javno zdravlje Kragujevac vrši merenje kao dominantan faktor zagađenja kvaliteta vazduha. Prekoračenja dozvoljene vrednosti čađi zabeležena su u centru grada, kod raskrsnice Mala vaga, Medicinske škole i u naselju Pivara.

Koncentracija polena u vazduhu se meri na posebnim stanicama, na 28 mernih mesta na teritoriji Srbije. Merenje koncentracije polena u Srbiji započeto je početkom 2000-ih godina.

Zamenom kotlova u kojima se umesto uglja koristi gas, Energetika je doprinela smanjenju zagađenja u vazduhu. 

Zelena infrstruktura u gradovima trebalo bi da ima uticajniju ulogu u projektovanju gradova i urbanih sredina. Zelena infrastruktura obuhvata sve od otvorenih prostora, prirodnih područja, šume i parkova, zelenih ulica, trgova i javnih prostora. Ozelenjavanje gradova je više od estetskog razmatranja već osnovni deo urbanog eko sistema. 

You may also like...