TACSO Kancelarija u Beogradu podržava razvoj OCD

Švedski institut za javnu administraciju – SIPU International, u saradnji sa članovima konzorcijuma, predvodi dvogodišnji program koji finansira Evropska Unija, vredan 6,7 miliona evra. Projekat Tehnička podrška organizacijama civilnog društva (TACSO) se sprovodi u 8 korisničkih zemalja – kandidata ili potencijalnih kandidata za prijem u EU. Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta i odgovornosti organozacija civilnog društva u cilju pružanja kvalitetnih usluga i održive uloge OCD u demokratskom procesu.

Rezultati projekta uključuju stvaranje sistema za pružanje tehničke podrške, formiranje lokalnih savetodavnih grupa, identifikaciju prioritetnih potreba civilnog društva u svim zemljama i regionu u celini u kojima će se stvarati i sprovoditi programi, organizaciju prezentacija, partnerskih i informativnih skupova, kao i postavljanje internet stranice.

U toku 2011. godine TACSO kancelarija planira da realizuje nacionalne treninge na teme kao što su Učešće građana u procesima donošenja odluka”, “Prikupljanje sredstava za EU projekte” i “Rukovođenje organizacijama civilnog društva”.

U aprilu će u saradnji sa Balkanskim fondom za lokalne inicijative, BCIF-om, biti organizovana konferencija o saradnji OCD i lokalnih samouprava, što je i nastavak saradnje TACSO kancelarije sa BCIF-om od kada je uspostavljena nova nagrada fonda „Mesta u srcu“ za najbolje lokalno partnerstvo izmedju OCD i državnog ili privatnog sektora. Osim ovih, u 2011. godini TACSO će realizovati radionice namenjene manjim organizacijama u lokalnoj sredini ili organizacijama koje rade sa ugroženim grupama stanovništva, a u saradnji sa Građanskim inicijativama pokrenuće pitanje uvođenja etičkog kodeksa u rad organizacija civilnog društva u okviru važne teme o kontroli sistema kvaliteta u OCD. TACSO kancelarija će tokom ove godine podržati i konsultativni proces Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije sa organizacijama civilnog društva na temu IPA planiranja pretpristupne pomoći, a učestvovaće i u promociji Vladine Kancelarije za saradnju sa organizacijama civilnog društva kroz organizaciju poseta što većem broju gradova širom Srbije.

TACSO kancelarija u Beogradu je u 2010. godini ostvarila niz aktivnosti u saradnji sa predstavnicima civilnog sektora u Srbiji. U okviru nacionalnih aktivnosti, TACSO kancelarija je sprovela sedam treninga za 160 predstavnika civilnog sektora iz oblasti pisanja projekata za sredstva EU, javnog zagovaranja i lobiranja, kao i uloge organizacija civilnog društva kao pružalaca usluga. Preko 100 učesnika pristustvovalo je seriji treninga na temu saradnje medija i organizacija civilnog društva, a važnost ove saradnje istaknuta je i na okruglim stolovima „Mediji i OCD – izazovi i mogućnosti“ u organizaciji TACSO kancelarije. Samo u toku 2010. godine na događajima, treninzima, radionicama i okruglim stolovima koje je organizovala TACSO kancelarija u Srbiji učestvovalo je 1225 ljudi.

U okviru regionalnih aktivnosti, TACSO kancelarija je omogućila učesnicima iz Srbije da prisustvuju međunarodnim događajima u regionu Zapadnog Balkana i zemljama Evropske Unije. Među ovim aktivnostima izdvajaju se regionalni treninzi i konferencije, kao i učešće predstavnika Srbije u procesu planiranja pretpristupne pomoći za zemlje potencijalne kandidate u Briselu. Dvadeset predstavnika OCD iz Srbije izabrano je do sada da učestvuje u studijskim putovanjima u okviru EU programa „Ljudi ljudima“ (People to People – P2P) na različite teme koje su značajne za razvoj organizacija civilnog društva u procesu evropskih integracija. Realizacija ovog programa je u toku i traje do 2013. godine.

Izvor:  www.tacso.org

You may also like...