Uspostavljanje Natura 2000 u Srbiji

Idući u susret potpunoj transpoziciji EU zakonodavstavu ovoj oblasti u toku je i postupak donošenja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, kojim će se između ostalog, unaprediti instrumenti za identifikaciju, zaštitu i upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 na teritoriji Republike Srbije i sprovođenje postupka ocene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode

  • Projekat „Izgradnja kapaciteta za implementaciju standarda ‘acquis’ i konvencija u oblasti zaštite prirode – Uspostavljanje “Natura 2000“ trajaće 2 godine i imaće za cilj da pomogne Ministarstvu da bolje zaštiti jedinstveni biodiverzitet Srbije. Ukupna vrednost projekta od 1,2 miliona eura, finansira se iz EU – rekla je državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović.

Svrha projekta je izgradnja kapaciteta za sprovođenje EU Direktiva o staništima i pticama i uspostavljanje mreže Natura 2000. Projekat će doprineti uspostavljanju sistema za određivanje područja od značaja za očuvanje staništa (pSCI) i zaštićenih pdoručja za ptice (SPAs) u skladu sa pomenutim Direktivama kao i jačanju relevantnih kapaciteta korisnika, partnera na projektu i ostalih relevantnih ciljnih grupa kroz specijalizovane obuke i prukupljanje podataka na terenu.

  • Kada je reč o primeni EU zakonodavstvu u oblasti zaštite prirode, pred nama je značajan posao na identifikaciji potencijalnih Natura 2000 područja u Srbiji u skladu sa EU Direktivama o staništima i pticama i sve to uz pomoć finansijske i ekspertske podrške Evropske unije u saradnji sa EU Delegacijom u Srbiji – naglasila je državni sekretar.

Državni sekretar je podsetila da je formirana Radna grupa za razvoj ekološke mreže koja će koordinirati sve aktivnosti za uspostavljanje i razvoj ekološke mreže sa prioritetom uspostavljanja mreže Natura 2000, kao i evaluaciju svih rezulata i pripremu nominacije Natura 2000 područja za proglašenje od strane Evropske komisije.

IPA Projekat 2012 Natura 2000, takođe, treba da doprinese poboljšanoj razmeni informacija i jačanju saradnje između svih relevatnih Ministarstava, institucija, organizacija civilnog društva i zainteresovanih građana.

Na konferenciji su se obratili Holger Šreder iz Delegacije Evropske unije u Srbiji i Aleksandar Dragišić, direktor Zavoda za zaštitu prirode.
Izvor: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

You may also like...