Povećane koncentracije benzena u Pančevu

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine angažovala je Zavod za javno zdravlje Pančeva da meri koncentracije zagađujućih materija u ambijentalnom vazduhu u tom gradu, zbog povećanih koncentracija benzena.

U toku jesenjih meseci, tokom oktobra i novembra utvrđeno je da se maksimalne vrednosti nivoa zagađujućih materija u vazduhu uglavnom javljaju noću i u ranim jutarnjim časovima. Na osnovu dosadašnjih rezultata merenja ove pojave se mogu odrediti kao zakonitost. Pojava visokih koncentracija u noćnim i jutarnjim časovima ukazuje na atmosfersku pojavu, takozvanu  temperaturnu inverziju atmosfere, kada dolazi do spuštanja zagađujućih materija iz gornjih slojeva atmosfere u prizemni sloj i kao posledica toga merni uređaji registruju povišene koncentracije. Sa izlaskom sunca i otopljavanjem zemljine površine dolazi do podizanja sadržaja iz prizemnog sloja atmosfere u gornje slojeve i kao posledica opada koncentracija u prizemnom sloju, a merni uređaji registruju pad koncentracije.

Preduzeća u Južnoj industrijskoj zoni Pančeva u cilju preduzimanja mera zaštite vazduha dobijaju vremensku prognozu i prilagođavaju uslove rada meteorološkim parametrima, definišući vreme vršenja utovara naftnih derivata, obustavu rada Fabrike za obradu voda i smanjenje kapaciteta proizvodnih pogona.

S obzirom na vremenske prilike koje nas očekuju u novembru, preduzeća u Južnoj industrijskoj zoni obavezna su da u slučaju prekoračenja graničnih nivoa zagađujućih materija u vazduh minimiziraju i obustave manipilativne i druge aktivnosti kako bi se koncentracije zagađujućih materija svele na propisane granične vrednosti.

Takođe, Republička inspekcije za zaštitu životne sredine preduzeće mere u slučaju da dođe do kršenja odredaba Zakona o zaštiti vazduha, o čemu će javnost biti blagovremeno informisana.

 

You may also like...