Povodom Dana Dunava održana radionica „DanubeSediment“

Da li znate šta je nanos, kako nastaje i kako ga reka nosi, zašto nastaju rečne ade ili zašto rečna voda ima boju? Ovo su pitanja na koje su mališani i ostali posetioci dobili odgovore na održanoj radionici „DanubeSediment“ , na Zemunskom keju.

Radionicu je realizovao Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ u okviru međunarodnog projekta „DanubeSediment“ iz programa Interreg Danube Transnational Programme.

Danube Transnational Programme Homepage

Projekat „DanubeSediment“ ima za cilj da države na slivu Dunava u budućnosti uspostave zajedničko praćenje nanosa na celom slivu i predlože mere za obnavljanje ravnoteže bilansa nanosa.

Deca, ali i odrasli, su na kamenčićima pisali poruke i slali ih „vodenom poštom“ nizvodno. Naučili su da nanos nastaje kao posledica erozije na slivu (drobljenjem i spiranjem materijala) koji se kišom ili vetrom transportuje do reka. Svaka reka ima svoj prirodan bilans nanosa, koji je najviše narušen ljudskim aktivnostima (seča šuma, gradnja brana i nasipa i sl.). Reka taj materijal nosi nizvodno, po dnu kao „vučeni nanos“ ili kao „suspendovani“ (smeša vode i sitnijih čestica). U gornjim delovima sliva, gde su nagibi terena veći, reka nosi krupnije komade, dok je u ravnici, gde su reke tromije i lenje, izraženije nošenje sitnijih čestica u suspenziji, tako da je to čest razlog zašto rečna voda ima boju. Kada bi se reka umirila te čestice bi se istaložile na dnu, a to je upravo i razlog zašto nastaju rečne ade. Kada snaga reke opadne jer se korito reke iznenada proširi, ili mora da se savlada krivina ili neka druga prepreka, ili se sretne sa drugom rekom (ušće), opadne i njena sposobnost da nosi čestice i one se polako istalože na tom mestu. Kada naiđu velike vode usled jakih kiša ili topljenja snega, reka opet dobije snagu i može da nosi nanos i po dnu i u suspenziji.

Radionica DanubeSediment

Najprostije objašnjenje suspenzije je dato primerom mešavine kašičice peska u čaši vode, koji u prvom trenutku oboji vodu, a kada mešanje prestane polako se istaloži na dno. Pisanjem poruka i crtanjem po oblucima, a zatim njihovim bacanjem u reku, poslate su poruke, u nizvodne gradove . Tako je na ovoj radionici objašnjen komplikovan proces transporta nanosa, na način razumljiv i najmlađoj deci.

Radionica je realizovana u sklopu centralne proslave obeležavanja „Dana Dunava 2018. godine“ koju u Republici Srbiji organizuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode.

You may also like...