Stara Ada – javni ili privatni interes?

Na sednici Narodne skupštine Republike Srpske se odlučuje po hitnom postupku o usvajanju zoning plana za rečno ostrvo Stara Ada na Vrbasu, čime se ovaj projekat poslanicima predstavlja kao projekat od javnog interesa.

Naime, riječ je o planu koji se donosi za područja posebne namjene, dok je ranije preduzeće Stara Ada d.o.o. dobilo koncesiju za korištenje ovog riječnog ostrva.

Poslanici trebaju da odlučuju po hitnom postupku o planu za koji je neophodno da se u regularnoj proceduri uradi Strateška procjena na životnu sredinu dok je koncesionar/investitor već obezbijedio potrebna mišljenja od Agencije za vode RS za izvođenje pripremnih radova. Ne gubeći ni časa, investitor je već počeo sa pripremnim radovima čime je direktno ugrožena kolonija sa oko 120 gnijezda sivih čaplji.

  • Ovaj period je izuzetno osjetljiv za ptice, jer su njihova jaja sada u procesu inkubacije i umjesto da se roditelji pripremaju za svoje ptiće, oni su ustrašeni radovima građevinskih mašina i prijeti opasnost da napuste svoja gnijezda – rekao je Jovica Sjeničić, ornitolog iz Društva za istraživanje biodiverziteta.

Kolonija gnezda

  • Nisu nam poznati razlozi, namjere niti cilj Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstva i ekologije RS kao predlagača zoning plana za stavljanje istog u proceduru po hitnom postupku, bez prethodne strateške studije i provedenog javnog uvida, kao ni koncesionara koji je već počeo sa radovima. Ono što pretpostavljamo je da se sve ovo radi kako bi se izbjegle zakonske obaveze i zaobišle redovne procedure, što bi investitoru sigurno odužilo proces i smanjilo potencijalni prihod. Da li onda govorimo o planu koji je javni interes ili je očigledno da je u pitanju privatni interes – rekao je Viktor Bjelić, koordinator Arhus centra u Centru za životnu sredinu.

Smatramo da se ovaj zoning plan mora vratiti u regularni postupak gdje je neophodno da se uradi strateška procjena na životnu sredinu u kojoj posebno mjesto treba da imaju pomenute životinjske vrste i mjere odbrane od poplava, obezbijedi javni uvid i javna rasprava i tek onda uputi u proceduru usvajanja pred Skupštinom grada Banja Luka.

Izvor: Centar za životnu sredinu

You may also like...