BIOMASA KAO MOGUĆNOST

Pružili smo korak ka uklanjanju ne-tehničkih barijera, ali nam predstoji dug put, da se u Srbiji i Gradu Nišu otpočne sa masovnom upotrebom biomase u energetske svrhe- ovo je samo jedan od zaključaka Nacionalne konferencija o biomasi, koja je protekle nedelje održana uNišu,u okvirurealizacije projektakonzorcijuma civilnog društva AgrovetManagementProjektiEKOpolis.

nacionalna-konferencija-o-biomasi23022011

Na ovom skupu, koji predstavlja završne aktivnosti na projektu „Netehničke barijere za korišćenje biomase u energetske svrhe, predstavnici javnog, civilnog i privatnog sektora, imali su mogućnost da se upoznaju sa analizama pravnoadministartivnih, finansijskih, ekonomskih, socijalnih i informacionih prepreka i merama za njihovo sprovođenje. Konferencija o biomasi u Nišu je okupila oko 80 predstavnika zainteresovanih strana sa teritorije čitave Republike Srbije.

konferencija o biomasi

U ime SECTOR II programa i Regionalnog centra za zaštitu životne sredine za centralnu istočnu Evropu (REC), učesnike nacionalne konferencije pozdravila je Zorica Korać, menadžer programa i ekspert zaštite životne sredine. Ona je istakla da se ove projektne aktivnosti u Srbiji ostvaruju uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj-SIDA i da imaju važnu ulogu u daljem razvoju civilnog sektora i lokalnih zajednica na putu evrpskih integracija Srbije.

U prethodnom periodu, uz reformu energetskog sistema Srbije, eksperti za energetiku sve više govore o planovima i projektima koji bi trebalo da podstakmu male proizvođače električne energije na ulaganje. A pitanje je, šta se zaista događa kod nas, kako je to pitanje uređeno u zemljama Evropske Unije? Mi smo u ovom projektu-kažu organizatori skupa, postavili ključno pitanje. „Koje sve prepreke očekuju investitora? Čime bi se potencijalni investitor susreo kada bi imao želju da ulaže u obnovljive izvore energije. Koliko će trajati pribavljanje dozvola, kao i kojih dozvola za izgradnja objekata treba obezbediti i za koliko će se vremena takva investicija isplatiti. Da li je u Srbiji uopšte moguće izgrditi prvatnu elektranu sa obnovljivim izvorima?

Aleksandra Brzakovic, Ivan Pavlovic, Zorica Korac, Nis, 23.02.2011

Po rečima Ivana Pavlovića, projekt-menadžera u Upravi za poljoprivredu i razvoj sela u cilju ostvarivanja politike primene održivih oblika energije u našoj sredini želeli smo da saznamo, koje olakšice postoje na nivou države za ulaganje u postrojenja na biomasu i kakvi su potencijali i interesovanja na nivou jedinica lokalne samouprave? Koje mere bi trebalo sprovesti u cilju reforme energetskog sektora kako bi praktična primena biomase postala realnost.

  • Korišćenje biomase i drugih OIE najčešće nije regulisano zakonom, već podzakonskim aktima. To investitorima ne daje sigurnost za ulaganja u našoj zemljiistakao je u svom izlaganju Velibor Petković. Analizirajući zakonodavnebarijere, on se založio da se ulaganje u održive izvore energije pravno regulišenovim Zakonom o energetici Republike Srbije.

Marko Stojiljković, sa Mašinskog fakulteta u Nišu, predstavio je scenario-analizu projektovanog stanja korišćenja električne energije sa osvrtom na biomasu.

U Analizi finansijskih barijera korišćenja biomase u energetske svrhe, Maja Ivanović Đukić, sa Ekonomskog fakulteta u Nišu je podsetila da je uvođenje feed in” tarifa dobar, ali nedovoljan podsticaj potencijalnim investitorima.

  • Treba uvesti i mnoge druge oblike subvencija za podsticanje upotrebe biomase, kao i ekološke takse, “zelene dozvole” i druge mehanizme za destimulisanje upotrebe fosilnih goriva– naglasila je Ivanovićeva. Ona je ukazala na mogućnost da je na nivou lokalnih samouprava moguće organizovati mikrokreditne organizacije i lokalne garantne fondove, koje pružanjem saveta vezanih za kreditiranje, subvencionisanjem kamata, obezbeđenjem garancija, mogu olakšati pristup kreditinim fondovima.

nacionalna konferencija o biomasi

U veoma opsežnom istraživanju stavova javnosti o korišćenju biomase u energetske svrhe, najveći broj ispitanika, ubedljivo (41%), smatra da biogas ima najveći potencijal, dok ostale vrste biomase imaju podjednak potencijal u budućnosti (32%), sa nešto povećanim potencijalom piljevine (36%). Kao jednom od bitnih barijera za realizaciju bioenergetskih projekata, 75% ispitanika smatra da su investicioni troškovi presudni. Visoke cene opreme za proizvodnju i eksploataciju, loša opšta ekonomska situacija, nedostatak podsticajnih sredstava, monopol na tržuštu, sigurnost cene biogoriva u odnosu na fosilna..

plakat-vf

Učesnici niške konferencije o biomasi naglasili su da je za ostvarenje postavljenih ciljeva neophodno unaprediti finansijsku podršku, posebno povećati uključenost lokalne samoprave, omogućiti investitorima kreditna ali i nepovratna državna sredstva za ulaganje u postrojenja OIE. Pravnu regulativu pod hitno uskladiti sa evropskim normama i standardima, poboljšati protok informacija i omogućiti umrežavanje i obrazovanje postojećih i potencijalnih proizvođača obnovljivih izvora energije.

You may also like...