ENERGETSKA EFIKASNOST I NAPREDNE TEHNOLOGIJE

U globalnoj ekonomiji, tehnologije i energetska efikasnosti su ključni elementi za stvaranje i održavanje konkurentnosti. Srbija troši 2,5 puta više energije po jedinici društvenog proizvoda od svetskog proseka i 4 puta više od proseka u zemljama EU. Primena naprednih tehnologija omogućava uštede i do 40% energije koja čini 30% operativnih troškova većine preduzeća, i na taj način neposredno utiču na bolju poziciju kompanija, lokalnih zajednica i cele države. Prema najnovijem Izveštaju Svetskog ekonomskog foruma, Srbija je, kad je reč o konkurentnosti, i u 2012. godini zadržala 95. mesto na listi od 144 zemlje. Od zemalja u okruženju jedino Grčka, koja se našla na 96. mestu, beleži neznatno lošiji rezultat u odnosu na Srbiju.

KONKURENTNOST PRIVREDE - ENERGETSKA EFIKASNOST

Potreba za znanjem u energetici se uvećava sa intenziviranjem razvoja energetskih tehnologija i sve većim korišćenjem obnovljivih izvora energije i potrebom da se poveća energetska efikasnost i konkurentnost proizvoda i privrede. S obzirom na to da Srbija ima, u svetskim razmerama, veoma skromne naučne i tehnološke potencijale, u procesu njene tehnološke modernizacije poseban značaj treba da ima transfer tehnologije i znanja iz inostranstva.

konferencija KONKURENTNOST PRIVREDE
Stoga, CEDEF je po treći put organizovao Konferenciju namenjenu privrednicima, centralnoj i lokalnoj upravi, sa ciljem da se svim učesnicima predstave savremena tehnološka i IT rešenja u oblasti zgradarstva, javne rasvete, grejanja, transporta i obnovljivih izvora energije. Predstavljena su napredna rešenja koja su primenljiva u Srbiji i regionu, a obezbeđuju veću energetsku i troškovnu efikasnost i podižu konkurentnost preduzeća i privrede u savremenim tržišnim uslovima.

  • Ministarstvo je u poslednjih nekoliko godina uradilo nešto manje od 1 000 istraživačkih projekata u vezi sa energetskom efikasnošću i uštedom energije. Istraživanja se odnose na razvoj novih materijarala iuključivanja savremenih softverskih rešenja na ceo sistem. Spremni smo da podržimo ovakve inicijative i pojačamo interakciju između privrede i Ministarstva u svrhe povećanja energetske efikasnosti, smanjenja troškova i veće konkurentnosti privrednih subjekata u Srbiji. Jedan od osnovnih trendova u elektro energetici je optimizacija rada različitih sistema i rešenja, kao i povezivanje tehnologija radi sigurnijeg i efikasnijeg rada. Ovakav trend izazvan je sve većim potrebama za različitim vidovima energija i sve ograničenijim resursima kao i potrebama za uštedom energije. Takav trend će se i nastaviti i dolaziće do integracije sve kompleksnijih sistema i preplitanja različitih struka, energetske, telekomunikacione, mašinske da bi bila moguća kompletna integracija koju omogućavaju moćni softverski alati podržani najnovijim generacijama računara i računarskih mreža velikih protoka. Konkurentnost privrede zavisi i sve više će zavisiti od korišćenja napredne tehnologije i rešenja i uštede na svim poljima, a naročito uštede energije koja čini oko 30% operativnih troškova jednog preduzeća – izjavio je Dr Radomir Žikić, pomoćnik ministra, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Istraživanja pokazuju da je u pojednim industrijskim sektorima potrošnja energije 4‐5 puta veća nego prosečna potrošnja u zemljama EU, a preko 50% kompanija nije imalo nikakva ulaganja u ovu oblast u poslednje dvegodine.

  • Rezultati okruglog stola koji je BAS održao pokazuju da vlasnici malih i srednjih preduzeća sve više pokazuju svest o potrebi ulaganja u projekte energetske efikasnosti, kao i saznanje da to ne mogu uraditi iz sopstvenih resursa, te da im je potrebna i stručna, konsultanska i finansijska pomoć- naglasila je Bojana Vukosavljević, menadžer programa, EBRD Business Advisory Services (BAS) Srbija.

Prema rečima prof. dr Nikole Rajakovića, redovni profesor, Elektrotehničkog fakulteta, Univerzitet u Beogradu, postoje veliki potencijali Srbije za unapređenje energetske efikasnosti. Srbija ima velikih gubitaka, preko 15%, u distributivnoj i prenosivoj mreži. Međutim, kako cena električne energije raste, tržišni učesnici se suočavaju sa novim izazovima koji im pomeraju sve više fokus sa operativnih troškova na troškove kapitala, stimulišući ih da dugoročno investiraju u povećanje svoje energetske efikasnosti.
U cilju povećanja konkurentnosti srpskih proizvoda i srpske privrede u regionu, a i šire, neophodno je povećati energetsku efikasnost.

  • Jedan od načina za povećanje energetske efikasnosti i konkurentnosti jeste ulaganje i primena savremenih tehnoloških i IT rešenja. Napredne tehnologije u energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima čine proizvodnju racionalnijom i održivom, a konkurentnost većom. Uštede i do 40% kroz energetsku efikasnost neposredno utiču na cenu koštanja proizvoda, a samim tim I na bolju poziciju kompanija, lokalnih zajednica i cele države – istakla je Jovanka Arsić ‐ Karišić, predsednik UO CEDEF.

You may also like...