Kontrola u objektima za promet hrane na malo

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu je donelo Instrukciju o načinu i postupku sprovođenja službene kontrole u maloprodajnim objektima u kojima se rukuje sa hranom animalnog porekla na mestu prodaje krajnjem potrošaču.

Napominjemo da objekti za promet hrane na malo ne treba da uvode Program analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka – HACCP, već samo dobru distributivnu i higijensku praksu. Kontrola veterinerske inspekcije biće u skladu sa navedenim zahtevima u Instrukciji i kontrolnoj listi, a koji će posebno naglašavati specifične vrste delatnosi, kapacitet i tržište na kojem se promet obavlja.

Takođe, veterinarska inspekcija će u toku službenih kontrola upoznati subjekte u poslovanju sa hranom na koji način da sprovode samokontrole kako bi bili sigurni da je hrana koju stavljaju u promet bezbedna. Pri tome se neće donositi rešenja niti kaznene mere, već će se subjekti edukovati kako da posluju u skladu sa dobrom higijenskom i distributivnom praksom.

Pored instrukcije urađena je i kontrolna lista za veterinarske inspektore u kojoj su taksativno pobrojani važni elementi koji su obavezni za proveru i koja će osigurati jednakost u radu veterinarskih inspektora na svim nivoima.

Od 11. juna proizvođači i trgovci hrane u Srbiji, prema Zakonu o bezbednosti hrane, moraće da primenjuju HACCP sistem za bezbednost hrane. Ta obaveza se ne odnosi samo na primarne proizvođače hrane u Srbiji. Zakon o bezbednosti hrane donet je 2009. I obavezuje sve učesnike u lancu proizvodnje, prometa i prerade hrane da od 11. juna uspostave, ali ne i da sertifikuju HACCP sistem. Za njegovo neuvođenje predviđene su kazne – pokretanje postupka za privredni prestup za pravna lica, kao i mere zabrane obavljanja delatnosti za privredno društvo.

 

You may also like...