Najbolja tehnološka inovacija u 2016. godini

Javni poziv za sprovođenje i organizaciju takmičenja #tehnološkeinovacije 2016 – rok: 10. februar 2016

Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u 2016

Institucija koja želi da konkuriše mora da ispunjava sledeće uslove:

  1. da ima formiran organizacioni tim  od najmanje pet članova sa iskustvom u organizaciji sličnih takmičenja i obuka u trajanju od 5 godina;
  2. da ima kreiranu web adresu preko koje će se vršiti prijava timova, i preko koje će se pratiti sve aktivnosti u vezi sa organizacijom takmičenja;
  3. da ima  obezbeđenu  bazu recenzenata za ocenu predloženih inovacija od najmanje 100 recenzenata koji pokrivaju 10 različitih naučnih i tehničko-tehnoloških oblasti od kojih se 30% odnosi na ekonomske nauke;

–  poželjno  je da predloženi recezenti imaju iskustva u recenziranju i međunarodnih projekata

Uz prijavu na javni poziv podnose se sledeća dokumenta :

  1. odluka institucije o formiranju organizacionog tima za potrebe realizacije projekta „Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju“ u 2016. godini;
  2. biografija članova organizacionog tima sa podacima o radnom iskustvu na poslovima organizacije takmičenja i obuka;
  3. podaci o web adresi koja je u funkciji i prati sve potrebne aktivnosti u vezi sa organizacijom i sprovođenjem takmičenja;
  4. spisak recenzenata po oblastima i mesta njihovog prebivališta.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od datuma objavljivanja Javnog poziva na sajtu Ministarstva prosvete,  nauke i tehnološkog razvoja, zaključno sa 10.02.2016. godinne.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se Ministarstvu, prosvete nauke i tehnološkog razvoja preporučenom poštom na adresu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd sa naznakom „ZA JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENjE I ORGANIZACIJU TAKMIČENjA ZA NAJBOLjU TEHNOLOŠKU INOVACIJU U 2016. GODINI” ( ne otvarati), kao i u elektonskoj verziji koju je potrebno dostaviti putem mejla na adresu: marina.vukobratovic@mpn.gov.rs

Konačnu odluku o izboru institucije koja će organizovati i sprovoditi Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u 2016. godini donosi ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u roku od 5 dana od dana završetka Javnog poziva, o čemu će prijavljeni kandidati biti obavešteni pismenim putem.

Izvor: Ministarstvo prosvete,  nauke i tehnološkog razvoja

You may also like...