Rešen problem hemikalija i medicinskog otpada Jugomedike

Po nalogu Republičke inspekcije za zaštitu životne sredine rešen je dugogodišnji problem neadekvatnog smeštanja hemikalija nastalih prestankom rada Jugomedike doo Kragujevac, kao i medicinskog i farmaceustkog otpada u napuštenom objektu u Jagodini.

Postupajući po Saopštenju za javnost o skladištenju opasnih materija opasnih po zdravlje ljudi Saveza samostalnih sindikata Kragujevac, inspekcija je izvršila nadzor u Radničkom univerzitetu DOO u tom gradu. Inspekcija je utvrdila da je Radnički univerzitet vlasnik objekta u čijim prostorijama je na osnovu zakupa, preduzeće Jugomedika doo obavljalo delatnost proizvodnje i prometa dijagnostičkih test reagenasa, medicinskih preparata i opreme.

Inspekcija je utvrdila da se u pomenutom prostoru nalaze hemikalije, različiti reagensi i preparati koje je potrebno adekvatno zbrinuti. Radnički univerzitet se obratio Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu sa zahtevom da na odgovarajući način zbrine hemikalije koje se nalaze u njihovim prostorijama, kako bi ukolonili potencijalnu opasnost po životnu sredinu, a da bi se prostor mogao vratiti prvobitnoj nameni. Uz pomoć Skupštine grada Kragujevca, Radnički univerzitet je zaključio ugovor o preuzimanju zaostalih hemikalija sa Prirodno matematičkim fakultetom, koji je dostavio izjavu da će se preuzete hemikalije koristiti isključivo za vežbe studenata hemije i biologije. Pored toga, 24. januara 2012. Prirodno-matematički fakultet izvršio je preuzimanje zaostalih hemikalija korišćenih od strane operatera Jugomedika Kragujevac. Na taj način je razrešen dugogodišnji problem zbrinjavanja zaostalih hemikalija, nastao prestankom rada operatera Jugomedika doo Kragujevac .

Postupajući po anonimnoj prijavi građana da je u napuštenom objektu u ulici Milana Mijalkovića 7 u Jagodini, pronađen medicinski i farmaceutski otpad, Republička inspekcija za zaštitu životne sredine je obavila inspekcijski nadzor. Tom prilikom je utvrđeno da je medicinski i farmaceutski otpad skladišten u jednoj od podrumskih prostorija, u originalnoj ambalaži, upakovan u kartonske kutije, kao i da je u jednoj od prostorija u prizemlju, ukladištena neupotrebljavana oprema za infuziju.

Nakon završenog nadzora, objekat je obezbeđen. Takođe, obavljen je inspekcijski pregled dokumentacije u vezi kupovine objekta i utvrđeno je vlasništvo. Vlasniku objekta je nalaženo da zatečeni medicinski i farmaceutski otpad ukloni iz objekta predajom ovlašćenom operateru. Istim rešenjem je vlasniku objekta naloženo da pre preduzimanja bilo kakvih aktivnosti, o tome obavesti republičkog inspektora za zaštitu životne sredine.

U toku je prikupljanje ponuda za angažovanje ovlašćenog operatera za sakupljanje, transport i skladištenje tog otpada. Otpad će biti skladišten na lokaciji ovlašćenog operatera, do njegovog konačnog zbrinjavanja insineracijom u nekoj od zemalja Evropske unije, u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

 

You may also like...