U TOKU AKTIVNOSTI ZA REALIZACIJU „ZELENOG PROJEKTA”

Stručni timovi „Elektroprivrede Srbije” i Rudarskog basena „Kolubara” intenzivno rade na brojnim aktivnostima za realizaciju projekta „Unapređenje životne sredine u kolubarskom ugljenom basenu”.

Ovaj projekat koji obuhvata uvođenje sistema za upravljanje kvalitetom uglja i homogenizaciju u zapadnom delu kolubarskog ugljenog basena, osavremenjavanje opreme nabavkom novog BTO sistema i sistema za snabdevanje energijom za površinski kop „Polje C” i nabavkom odlagača za međuslojnu jalovinu za PK „Tamnava-Zapadno polje”, ima za cilj unapređenje tehnologije eksploatacije uglja, povećanje energetske efikasnosti termoelektrana koje ovaj ugalj koriste za proizvodnju električne energije, uz bitno smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu.

Posle brojnih analiza zaključeno je da će se realizacijom projekta ostvariti zbirne uštede od oko 26 miliona evra, kao i značajne uštede uglja od oko milion tona godišnje. Emisije ugljen-dioksida, sumpor-dioksida i azot-dioksida, na elektranama koje koriste ugalj iz „Kolubare” će se smanjiti oko tri odsto godišnje u odnosu na sadašnje, a takođe količine pepela i šljake za 885 hiljada tona godišnje. Potrebna sredstva za realizaciju projekta su blizu 182 miliona evra. Ugovoreno je finansiranje projekta sa 80 miliona evra od Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), 65 miliona evra zajma i 9 miliona evra bespovratne razvojne pomoći od Nemačke razvojne banke (Kf W), a ostatak od 27 miliona evra biće obezbeđen iz sopstvenih sredstava EPS-a. Ugovor o zajmu sa EBRD bankom potpisan je jula 2011. godine, a potpisivanje ugovora sa Kf W bankom očekuje se u narednih mesec dana, kada će sredstva kredita biti operativna. Za konsultanta koji će biti podrška timu za implementaciju projekta izabrana je kompanija „RE GmBH”.

Aktivnosti nabavke predviđene opreme u okviru projekta otpočele su objavljivanjem tendera za nabavku bagera za otkopavanje jalovine, kapaciteta 6600 m3/h za površinski kop „Polje C”. Takođe su  objavljeni i javni pozivi za tendere za konsultanta za deo projekta koji je planiran za finansiranje od strane Kf W banke, za nabavku sistema tračnih transportera i za nabavku odlagača za Polje „C”. Rok za podnošenje ponuda za bager iz prvog paketa ističe 4. oktobra, za ponude za transportere sa trakom mesec dana kasnije, dok je je 4. decembar poslednji datum za zatvaranje prijava za nabavku odlagača.

Termin planom je predviđeno da se tender za nabavku sistema za napajanje objavi kao poslednji od svih paketa, iz razloga dinamičke usklađenosti završetka realizacije nabavki. Naime, vreme realizacije ovog paketa je najkraće tako da će završetak nabavke svih paketa biti u istom vremenskom periodu.

Da bi se dobila precizna slika objekata, opreme i tehnologije rada na deponiji uglja započeta je izrada dopunskog projekta. U prethodnom periodu obrađivač je uradio koncepcijsko, idejno rešenje rasporeda objekata i opreme, i kao takvo je prezentovano poslovodstvu Kolubare i EPS-a. Predloženo rešenje je uz male korekcije usvojeno. U sledećoj fazi obrađivač će izraditi tehničke projekte u skladu sa projektnim zadatkom.

Na radnom sastanku stručnih timova EPS-a i RB „Kolubara”, održanom 19. septembra u Poslovodstvu „Kolubare” u Lazarevcu, razmatrane su dve teme. Govorilo se o izradi Dopunskog rudarskog projekta transporta, drobljenja, odlaganja, deponije sitnog uglja, homogenizacije, uzimanja i dopreme sitnog uglja i izradi tenderske dokumentacije, čiji nacrt je urađen prošle godine. Sastanku su prisustvovali Slobodan Mitrović, direktor Direkcije EPS-a za strategiju i investicije u proizvodnji, Slobodan Marković, zamenik direktora RB „Kolubara”, dr Dragan Ignjatović, profesor Rudarsko-geološkog fakulteta, predstavnici površinskih kopova i Direkcije za strategiju i investicije.

Prema rečima Slobodana Mitrovića, usaglašeni su zajednički pravci kako bi se dopunskim rudarskim projektom dobili odgovori traženi programskim zadatkom. Osnovni zadatak ovog projekta je da se sa rešenjem koji iz njega proisteknu može ostvariti potreban kapacitet i kvalitet uglja koji će se sa ovog utovarnog mesta upućivati ka potrošačima.

Ovi ciljevi su u potpunom skladu sa aktivnostima na realizaciji kredita za „zeleni projekat”. Nije potrebno ponavljati koji je značaj i neophodnost realizacije ovih kredita u skladu sa ciljem uvođenja čistih tehnologija u radu proizvođača uglja, posebno tako velikih kao RB „Kolubara”.

Specifikacija objekata, radova i opreme dobijena kao rezultat rada na Dopunskom projektu predstavljaće osnov, podlogu, za izradu tenderske dokumentacije za ovaj deo kredita koji pokriva ove pakete.

Druga tema sastanka bila je definisanje tehničkih karakteristika novog odlagača za odlaganje međuslojne jalovine koji je takođe deo paketa 2 kolubarskog „zelenog projekta”. Dogovorene su neophodne tehničke karakteristike, što će biti polazna osnova za izradu tenderske dokumentacije, koja prema predviđenoj dinamici, treba da bude završena u narednih mesec dana. Očekuje se da će u ovom periodu biti potpisan i ugovor sa Kf W bankom, odnosno da će sredstva iz kredita postati operativna i raspoloživa.

N. Živković

You may also like...