Usvojen plan upravljanja otpadom u Kragujevcu

Prva verzija Lokalnog plana upravljanja otpadom je završena i predstavljena javnosti, a nakon procedure usaglašavanja i rasprave ovaj dokument je usvojila Skupština grada Kragujevca. Time je ovaj grad dobio desetogodišnji plan upravljanja otpadom, koji bi trebalo da odgovori na pitanje kako da na najefikasniji i ekološki najprihvatljiviji način prikuplja i skladišti otpad, ali i kako da se na najadekvatniji način spreči i smanji nastajanje otpada. Lokalna samouprava je izradu ovog dokumenta poverila preduzeću Evniteh. Iako u Kragujevcu postoji 250 divljih deponija, i dalje je prisutan problem sa industrijskim otpadom, a stručnjaci ocenjuju da je svest građana o načinu upravljanja otpadom na relativno niskom nivou.

 

 

Ipak prikupljanje, skladištenje i sprečavanje nastanka smeća u gradu je dobro organizovano, pa je stanje znatno bolje nego u gradovima širom Srbije.

  • Ovo će biti fleksibilan dokument njegovim redovnim ažuriranjem nakon pet godina moći će da se promeni i unapredi u skladu sa potrebama i kako to konkretna situacija nalaže – istakao je Dušan Jakovljević, direktor Društva za inženjering, usluge i posredovanje “Envi teh”.

Izradom ovog dokumenta grad Kragujevac dobiće nekoliko alternativa kako da u budućnosti upravlja otpadom. U Lokalnom planu su definisani i načini i vreme realizacije pojedinih aktivnosti, ali će se one, kako se najavljuje, sprovoditi po prioritetima.

 

 

Lokalni plan upravljanja otpadom je strateški dokument koji daje smernice za upravljanje otpadom na teritoriji Grada Kragujevca. U toku izrade ovog dokumenta rađena su detaljna terenska istraživanja svih potencijalnih generatora otpada u gradu. Stručnjaci očekuju da će ubrzani razvoj grada dodatno podstaći i napredak u ovoj oblasti, ali je ipak ključna stvar ekološka svest građana.

You may also like...