Zeleni timovi za zeleniju lokalnu sredinu

Sledeći korak i potez članova Međuopštinske radne grupe za zaštitu životne sredine i održivi razvoja (MORG) Južnobačkog okruga, koja je nastala pre dve i po godine, jeste formiranje zelenih timova na lokalnom nivo – zaključak je sa trodnevne radionice održane od 16. do 18. juna na Andrevlju.

Učesnici radionice bili su predstavnici iz svake opštine (članovi MORG-a) sa teritorije Južnobačkog okruga koji su, između ostalog, i predstavili kakva je trenutna situacija u njihovim opštinama a u vezi sa otpadom i kako i kada će početi da se primenjuju nedavno dobijeni Lokalni planovi upravljanja otpadom. Prema njihovim navodima, bez zelenih timova primena i sprovođenje Lokalnih planova upravljanja otpadom, kao i rešavanje bilo kojeg drugog ekološkog problema, ići će veoma sporo.

 

Načelnica Južnobačkog okruga Darija Šajin smatra da upravo članovi MORG-a treba da budu inicijatori i lideri projekata za širu društvenu zajednicu u svojim lokalnim samoupravama i da oni treba da utiču i „nateraju“ nadležne da se formira zeleni tim – Savet za zaštitu životne sredine.

Članovi MORG-a Andrevlje

  • Na ruku nam ide i zakon, a to znači da postoji pravni zakonski okriv da se zeleni timovi odnosno Saveti za zaštitu životne sredine formiraju na nivou lokalne samouprave. Ustav Republike Srbije, Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o zaštiti životne sredine, Zakon o upravljanju otpadom i Statut svake opštine, kao i pravilnik o sistematizaciji radnih mesta, daju pravni osnov da se formiraju Zeleni timovi. Smatram da bi svaki predsednik opštine trebalo da se ozbiljnije pozabavi pravom na zdravu životnu sredinu, i zapravo najatraktivnije opštine u Srbiji upravo su one u kojima se mirno i bezbedno živi i koje nemaju ekoloških problema. Zato sprovođenje mera zelenih-ekoloških politika na nivou naših opština je jako dobra i potrebna stvar, jer kao što lokalna samouprava daje subvencije i podsticaj u oblasti privrede ili socijalne politike, mora već jednom da krene da donosi mere kako da se građani aktivno uključuju u oblast zaštite životne sredine – naglasila je načelnica Darija Šajin.

Ona ističe da bi lokalni savet pratio proces implementacije ekoloških zakona, edukovao lokalne organe i zaposlene u lokalnoj samoupravi, održavao javne tribine, obezbeđivao međuresorsku saradnju, a u vezi sa pitanjima životne sredine i predlagao veću da se rešavaju problemi iz ove oblasti, a sve zarad zdrave životne sredine.

  • Spoznali smo da nam nedostaju takvi timovi i da su oni potrebni na lokalnom nivou. Ovaj savet učestvovao bi i u kreiranju, predlaganju, razmatranju i davanju mišljenja na strateške dokumente opštine. Što pre treba da dođe do formiranja zelenih timova i, po nekim našim planovima, konstituisanje Saveta za zašitut životne sredine trebalo bi da bude do kraja septembra – zaključila je načelnica Darija Šajin.

Predsednik NVO „Inženjeri zaštite životne sredine“ Igor Jezdimirović rekao je da je radionica na Andrevlju samo nastavak aktivnosti Međuopštinske radne grupe za zaštitu životne sredine i održivi, a s ciljem da se članovima MORG-a pruže nova znanja i veštine kako da na svom lokalu podstaknu formiranje zelenih timova, što će spram pravne procedure verovatno biti saveti koji treba da, pre svega, prate primenu Lokalnih planova upravljanja otpadom.

  • Osnovna ideja je da se za sprovođenje Lokalnih planova upravljanja otpadom stvori tim ljudi koji je posvećen tom problemu i može da da ocenu i izveštaj što je planirano u lokalnim planovima i na koji način dolazi do realizacije tih planova – uspešno, neupešno, da li treba ubrzati i da li možda postoji problem pri realizaciji. Ako usvojimo neki plan i nemamo praćenje realizacije samog plana, onda u suštini imamo problem jer ne znamo šta smo ili nismo uradili. Ovim treninzima članove MORG-a obučavamo da mogu da formiraju lokalne zelene timove, a dinamika formiranja timova definitivno će zavisiti od političke volje u svakoj opštini – istakao je Jezdimirović

Radionicu “Zeleni timovi za podršku sprovođenja Lokalnih planova upravljanja otpadom u 11 opština Južnobačkog okruga” realizovala se u sklopu GIZ-ovog projekta „Jačanje lokalne samouprave“, a organizovali su je Južnobački upravni okrug, NVO „Inženjeri zaštite životne sredine“ uz podršku i finansiranje nemačke organizacije za internacionalnu saradnju – GIZ.

 

You may also like...