Automatska merna stanica u Kragujevcu

automatska merna stanica

Automatska merna stanica za praćenje kvaliteta vazduha

Na parkingu preko puta Zastavinog podrumčeta instalirana je automatska merna stanica za praćenje kvaliteta vazduha, vredna oko 130 hiljada evra. To je četvrta stanica u Srbiji, koja će biti deo velikog sistema od 35 stacioniranih stanica. Na ovaj način Kragujevac je postao deo nacionalnog programa praćenja kvaliteta vazduha koji je dobio može se reći kompletnu urbanu stanicu koja će meriti ugljenmonoksid, azotne okside, sumpor dioksid, a na osnovu uzorkovanja  vršiće se analize teških metala,  policikličnih ugljovodonika i lako isparljivih organskih jedinjenja. Kragujevčanima će tako od sredine novembra svakodnevno biti dostupne informacije o kvalitetu vazduha u gradu, jer će stanica, u realnom vremenu očitavati koncentraciju hemijskih materija u vazduhu.

Vrednost projekta za automatski monitoring vazduha, prema rečima Milenka Jovanovića načelnika Odeljenja za praćenje stanja životne sredine iz Agencije za zaštitu životne sredine je 2,5 miliona evra. Sistem za kontrolu i praćenje aerozagađenja, koji će zvanično početi rad, nakon test perioda, početkom decembra omogućiće analizu stanja kvaliteta vazduha u realnom vremenu na teritoriji Republike, kao i precizno određivanje lokacija sa kojih zagađenja dolaze. Na svakih deset minuta 36 stanice će slati analizirane podatke u centralnu bazu podataka Agencije za zaštitu životne sredine, a podaci će biti dostupni svima putem veb sajta www.sepa.gov.rs.

milenko-jovanovic

Milenko Jovanović načelnik Odeljenja za praćenje stanja životne sredine

Agencija svake godine izrađuje godišnji izveštaj o stanju životne sredine, a jedan od odeljaka je i kvalitet vazduha. Ne može se reći da li je vazduh dobar ili loš, jer to zavisi o kom je gradu ili regionu reč kao i dobu godine. Nije samo povećana industrijska proizvodnja, zastarela tehnologija i saobraćaj razlog za zagađenost vazduha, jer u zimskom periodu, zbog stabilnosti atmosfere postoji dodatno nagomilavanje emitujućih zagađujućih materija, što dodatno povećava njenu koncentraciju.

Ovaj projekat ne obuhvata 28 automatskih mernih stanica već i jednu automatsku mobilnu mernu stanicu, a to znači specijalno vozilo u kome se nalaze svi postojeći analizatori, koji će moći prema rečima Jovanovića, na terenu na zahtev ekoloških inspektora meriti kontinuarno nekoliko sati i dana traženi parametar, zbog povećanja zagađenja. Deo postojeće donacije je kako kaže on i opremanje nacionalne kalibracione laboratije koja se nalazi u sklopu Agencije sa opremom vrednom 700 hiljada evra, koja će omogućiti da se kalibrišu analizatori širom Srbije. To će omogućiti kompletnu sliku i analizu uzorkovanih vrednosti vazduha sa pojedinih mernih mesta.

Čitava Srbija biće pokrivena analitikom, a tek sa uspostavljanjem monitoringa moći će se mnogo preciznije reći kakav je kvalitet vazduha u Srbiji. Neprekidnim merenjem sa visokopreciznim analizatorima, koji su najvišeg kvaliteta, može se izbeći postojeći vakum u informisanosti.

You may also like...