JAVNI KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je raspisala javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu za 2015. godinu.

JAVNI KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Na javni konkurs mogu se prijaviti:

 • operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje, odnosno tretman otpada koji imaju dozvolu u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10),
 • proizvođači plastičnih kesa – tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 µm.

Konkursna dokumentacija

 • Konkursna dokumentacija za pojedinačne operatere:

1. prijava za dodelu podsticajnih sredstava. Obrazac prijave preuzeti ovde
2. dozvolu za rad koju je operateru postrojenja izdao nadležni organ u skladu sa zakonom,
3. zaključen važeći ugovor sa licima koja imaju dozvolu za sakupljanje, transport i skladištenje otpada,
4. kvartalni izveštaj o količini otpada koji je operater postrojenja ponovno iskoristio, reciklirao, odnosno tretirao u toku tekuće godine,
5. nalaz nadležnog inspekcijskog organa kojim se potvrđuje da je operater postrojenja ponovno iskoristio, reciklirao, odnosno tretirao otpad u periodu za koji je operater podneo zahtev, a u skladu sa članom 4. stav 4. tačka 4). Uredbe.

Na javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za proizvodnju kesa–tregerica za višekratnu upotrebu mogu se prijaviti samo proizvođači plastičnih kesa debljine preko 20 µm.

Konkursna dokumentacija za proizvođače kesa – tregerica:

 • kvartalna prijava za dodelu podsticajnih sredstava. Obrazac prijave preuzeti ovde
  Ispravu o usaglašenosti proizvoda sa tehničkim zahtevima kojom se potvrđuje biorazgradivost plastične kese, izdaje „Univerzitet u Novom Sadu – Tehnološki fakultet Novi Sad” – Laboratorija za ambalažu i pakovanje iz Novog Sada, Bulevar cara Lazara broj 1, kao imenovano telo za ocenu usaglašenosti proizvoda u skladu sa članom 6. Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za plastične kese sa aditivom za oksidacionu razgradnju i biorazgradnju, o ocenjivanju usaglašenosti i uslovima koje mora da ispuni imenovano telo („Službeni glasnik RS”, broj 3/12).
 • ispravu o usaglašenosti proizvoda sa tehničkim zahtevima kojom se potvrđuje biorazgradivost plastične kese, a u skladu sa članom 4. stav 4. tačka 3. Uredbe.
  Podsticajna sredstva po ovom javnom konkursu biće dodeljena korisnicima sredstava u skladu sa iznosom koji za ove namene bude opredeljen Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu.
  Podsticajna sredstva dodeljuju se u sledećim iznosima:
 • za ponovnu upotrebu i korišćenje otpadne gume kao sekundarne sirovine – 18.390,00 dinara po toni;
 • za tretman otpadnih guma radi dobijanja energije – 3.606,00 dinara po toni;
 • za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih ulja kao sekundarne sirovine – 10,00 dinara po kilogramu (osim za otpadna jestiva ulja);
 • za tretman otpadnih ulja radi dobijanja energije – 5,00 dinara po kilogramu (osim za otpadna jestiva ulja);
 • za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih startera, akumulatora, industrijskih baterija i akumulatora – 14,50 dinara po kilogramu;
 • za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih prenosnih akumulatora ili startera –145,50 dinara po kilogramu;
 • za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 µm – 6.010,00 dinara po toni;
 • za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 µm koje sadrže biorazgradive aditive –8.414,00 dinara po toni;
 • za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadne električne i elektronske opreme, kao sekundarne sirovine u 2015. godini prema sledećoj tabeli:

 

Otpadna električna i elektronska oprema:
razred 1 (veliki kućni aparati) osim: 43 din/kg
– rashladnih uređaja i klime 108 din/kg
– uređaja za grejanje 13 din/kg
razred 2 (mali kućni aparati) 58 din/kg
razred 3 (oprema informatičke tehnologije i telekomunikacije) osim: 58 din/kg
– monitora CRT 86 din/kg
– ostalih monitora 38 din/kg
razred 4 (oprema široke potrošnje za razonodu) osim: 27 din/kg
– televizijskih aparata CRT 86 din/kg
– ostalih televizijskih aparata 38 din/kg
razred 5 (oprema za osvetljenje) 32 din/kg
podrazred 5a (fluorescentne, kompaktne, ostale svetiljke) 129 din/kg
razred 6 (električni i elektronski alat) 48,5 din/kg
razred 7 (igračke, oprema za rekreaciju i sport) 27 din/kg
razred 8 (medicinski pomoćni uređaji) 48,5 din/kg
razred 9 (instrumenti za praćenje i nadzor) 97 din/kg
razred 10 (automati) 97 din/kg

Podsticajna sredstva ne dodeljuju se za tretman EE otpada koji nastaje od proizvoda za koje nije propisana obaveza plaćanja naknade za pokrivanje troškova upravljanja posebnim tokovima otpada a u skladu sa Uredbom o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjem izveštaju, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknada, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade („Službeni glasnik RS”, br. 54/10, 86/11,15/12 i 3/14).

Prijave na konkurs primaju se do 31.01.2016. godine.

Prijave se podnose na obrascima:

„Prijava za dodelu podsticajnih sredstava Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za 2015. godinu”, I „Prijava za dodelu podsticajnih sredstava Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za 2015. godinu proizvođača plastičnih kesa – tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 µm”.
Prijave se obavezno podnose i u pisanoj formi i u elektronskoj formi.

Prijave u pisanoj formi sa pratećom dokumentacijom iz tačke 3. Konkursa dostavljaju se na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
Omladinskih brigada broj 1
11070 Novi Beograd
sa naznakom: „Prijava na konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za 2015. godinu”.

Prijave u elektronskoj formi šalju se na adresu: razvoj.zivotnasredina@eko.minpolj.gov.rs

Nepotpune prijave, prijave uz koje nije dostavljena dokumentacija iz tačke 3. Konkursa kao i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kontakt osoba: Gordana Ristović, telefon: 011- 260 4456.

You may also like...