Kontrola korišćenja i prometa divlje flore, faune i gljiva

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine raspisalo je konkurs za izdavanje dozvola za sakupljanje iz prirode zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva u 2016. Godini.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju pravna lica i preduzetnici koji se bave delatnošću sakupljanja u komercijalne svrhe divlje flore, faune i gljiva pod uslovom da im nije izrečena kazna za privredni prestup, odnosno prekršaj propisana Zakonom o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09), Zakonom o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 91/10-ispravka), i ovom uredbom.

Cantharellus_cibarius Lisičarka

Podnosilac zahteva uz prijavu dostavlja i sledeće podatke:

podaci o podnosiocu;

1. podaci o zaštićenoj vrsti, sa obaveznim navođenjem latinskog naziva vrste koja će se sakupljati, stavljati u promet, odnosno koristiti;
2. podaci o količini po vrstama koje će se sakupljati u svežem ili sirovom stanju (neprerađene), stavljati u promet, odnosno koristiti;
3. način organizovanja sakupljanja zaštićenih vrsta, lokaliteti sakupljanja (sa naznakom opštine gde su lokaliteti sakupljanja i najbližih naselja), broj i razmeštaj otkupnih stanica;
4. podaci o objektima, postrojenjima i uređajima za skladištenje, preradu i promet, kao i stepen prerade zaštićenih vrsta;
5. podaci o upisu delatnosti u odgovarajući registar (izvod iz odgovarajućeg registra o upisu delatnosti – Agencije za privredne registre).
6. Pravo učešća na ovom konkursu imaju pravna i fizička lica i preduzetnici koji se bave sakupljanjem matičnog legla, odnosno zasada iz prirodnih staništa radi formiranja uzgajališta (plantaže, rasadnici i drugi oblici uzgajališta), kao i sakupljanjem zaštićenih vrsta u naučnoistraživačke i edukativne svrhe (član 5. i član 7. Uredbe).

Prijava na konkurs podnosi se najkasnije do 31.novembra 2016. godine, Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, adresa: Omladinskih brigada 1, 11000 Beograd.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine će u roku od 15 dana po prijemu zahteva obavestiti podnosioce zahteva o količinama koje su im odobrene, visini naknade i roku uplate.
Dozvola iz ovog konkursa izdaje se po prethodno pribavljenom mišljenju Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Sastavni deo konkursa je tabela po vrstama i količinama zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva, koje se mogu sakupljati u 2016. godini. Cenovnik možete preuzeti OVDE .

You may also like...