Kvalitet vazduha u Republici Srbiji za 2015.

Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2015. Godine

Godišnji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2015. godine sadrži rezultate obrade podataka dobijenih operativnim automatskim monitoringom kvaliteta vazduha u Republici Srbiji tokom 2015. godine.

Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2015. godine

U Izveštaju je data, saglasno postojećoj važećoj regulativi, jedina zvanična ocena stanja kvaliteta vazduha u Republici Srbiji saglasno čl. 21. Zakona o zaštiti vazduha, Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (“Sl. gl. RS” br.11/10 i 75/10), Uredbi o utvrđivanju programa kontrole kvaliteta vazduha u državnoj mreži (“Sl. gl. RS” broj 58/11) i Uredbi o utvrđivanju zona i aglomeracija (“Sl. gl. RS” br. 58/11 i 98/12 ).

Izveštaj sadrži i prikaz trenda kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama u Republici Srbiji i procenat stanovništva potencijalno izloženog koncentracijama zagađujućih materija iznad referentnih nivoa.

Bitni delovi i konstatacije iz ovog Izveštaja biće sadržani u Izveštaju o stanju životne sredine u Republici Srbiji za 2015. godinu.

Kompletan Godišnji Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2015. godine možete preuzeti ovde.

You may also like...