NOVOM TEHNOLOGIJOM PROTIV RAZVEJAVANJA

Privredno društvo TENT je pred rešavanjem još jednog velikog ekološkog problema. Razvejavanje pepela sa deponija na TENT B biće konačno zaustavljeno početkom oktobra, kada se planira puštanje u rad novog sistema za sakupljanje, transport i deponovanje pepela, vrednog više od 30 miliona evra (od ovog iznosa EU je obezbedila 28 miliona evra).

Radovi na silosima za pepeo i šljaku

Radovi na silosima za pepeo i šljaku

  • Novi sistem će sprečiti razvejavanje pepela koje dugi niz godina muči i nas i žitelje u okolini naših deponija – izjavio je tim povodom direktor TENT „B“ Zoran Stojanović dodajući da će osim rešavanja osnovnog problema, uvođenje novog sistema doneti i niz drugih pogodnosti: biće omogućena prodaja pepela kao sirovine, a površine postojećih deponija imaće bolju iskorišćenost zbog izmenjenih karakteristika pepela koji će biti odlagan na njima.

EKOLOŠKI PROJEKTI PD TENT

pepeo-odvode-tri-cevi

Od silosa do deponije pepeo odvode tri cevi od kojih je svaka duga 4,5 kilometra

Do kraja 2015. godine planirana je rekonstrukcija elektrofiltera u TE „Morava“, rekonstrukcija elektrofiltera na blokovima A-6 i A-3 na TENT „A“ i na oba bloka TENT „B“.Planirano je, takođe, da se izvrši izmena tehnologije transporta i odlaganja pepela i šljake u TEK-u i na TENT „A“,smanjenje emisije azotnih oksida i najskuplji projekat – izrada postrojenja za odsumporavanje na TENT „A“ i TENT „B“. U ekološke projekte u PD TENT potrebno je u narednih 6 godina uložiti više od 500 miliona evra.

Stara tehnologija je zahtevala velike količine vode za transport pepela do deponija što je, po rečima Stojanovića, dovodilo do ispiranja onih elemenata iz pepela koji omogućavaju njegovo stvrdnjavanje i stvaranje čvrste kore na površini odlagališta. Odnos pepela i vode po staroj tehnologiji je bio i do 1:15, a po novoj odnos vode i pepela biće u srazmeri 1:1. Gusta hidromešavina će omogućiti stvaranje tvrdog sloja na površini deponije otpornog na raznošenje vetrom. Dopremanje manje količine vode na deponiju obezbediće daleko bolje očuvanje podzemnih voda.

Rizičan prelazni period

Prvi blok koji će biti priključen na nov sistem otpepeljivanja je blok B-2 i to početkom oktobra kad bude završen njegov remont. Pošto je kaseta I maksimalno zapunjena, kaseta II je, po rečima direktora Stojanovića, pripremljena za odlaganje pepela po obe tehnologije. Da bi se ovo odlagalište tehnički osposobilo za kombinovano odlaganje pepela, u poslednje dve godine je uloženo oko 1,5 miliona evra. Do potpune realizacije novog sistema otpepeljivanja i priključenja i bloka B-1 na sistem, u maju naredne godine, biće potrebno, kako kaže direktor TENT „B“, da PD TENT uloži još oko 2 miliona evra.

  • Svaki prelazak sa jedne na drugu kasetu deponije je vrlo rizičan period zbog mogućih razvejavanja.

    Kaseta I na deponiji pepela TENT «B» će uskoro biti zatravljena

    Kaseta I na deponiji pepela TENT «B» će uskoro biti zatravljena

    Planiramo da početkom oktobra započnemo eksploataciju kasete II, a u međuvremenu kaseta I mora da se potpuno prekrije travom koja treba da spreči razvejavanje. Sejanje trava, prskanje, rast trava do potrebne visine trajaće određeno vreme i to je taj kritičan period kada nije moguće prskati celu površinu od skoro 200 hektara. Ukoliko septembar ne bude obilovao kišom, što se lako može i desiti, izvesne  površine deponije biće izložene udarima vetra, tako da sagledavamo i mogućnost razvejavanja pepela tokom tog periodaukazao je direktor TENT „B“ Zoran Stojanović.

Direktor Stojanović je istakao da se čini sve da takve mogućnosti budu svedene na minimum. Već je nabavljena dodatna oprema,pumpe i prskači koji treba da omoguće zalivanje većih površina deponije nego što je to bio slučaj do sada. Prelazni period, odnosno vreme dok trava i tvrda smeša ne prekriju čitave površine deponija, biće kritičan. To je, međutim, neminovnost jednog procesa koji treba da obezbedi konačno rešenje problema koji muči i PD TENT i žitelje u okolini deponija već dugi niz godina.

Kaseta II deponije pepela TENT «B» je spremna za prijem pepela i po staroj i po novoj tehnologiji

Kaseta II deponije pepela TENT «B» je spremna za prijem pepela i po staroj i po novoj tehnologiji

Završeni građevinski i mašinski radovi

Predrag Vasić, projekt menadžer novog sistema transporta i deponovanja pepela i šljake na TENT „B“, kaže da se svi poslovi na novom sistemu otpepeljavanja obavljaju po planu i da će sve biti spremno da se početkom oktobra blok B-2, izlaskom iz stodnevnog remonta, priključi na nov sistem.

Radovi ispod elektrofiltera bloka B2

Radovi ispod elektrofiltera bloka B2

Novi sistem otpepljavanja, po rečima Vasića, sačinjavaju kosi most dug 500 metara sa trakama za transport šljake i cevovodima za transport pepela od elektrofiltera do silosa, tri silosa, magistralni cevovod od silosa do deponije pepela (tri cevi, svaka 4,5 kilometra) i distributivni cevovod do kasete II na deponiji. Tri silosa, dva za prikupljanje pepela i jedan za šljaku, visoki su 55 metara i imaju u prečniku 18 metara. Kapacitet silosa za pepeo je po 5.000 kubnih metara, a za šljaku 800 metara kubnih. Od 18 metara visine pa do vrha služe za skladištenje, a ispod 18 metara su postavljeni uređaji za mešanje vode i pepela, pumpe, kao i utovarna mesta za isporuku elektrofilterskog pepela kupcima. Sistem  poseduje tri miksera i tri puta po četiri pumpe u nizu i sve je podešeno tako da sistem funkcioniše i ako neki deo opreme zakaže.

  • Ceo sistem je projektovan na kapacitet od 223 tone pepela i šljake na sat po bloku, a to kao i sve druge tehničke karakteristike biće predmet garancijskih ispitivanja jer izvođač ima obavezu da u roku od jednog meseca dokaže perfomanse svakog dela sistema – naglašava Vasić.

Čelična konstrukcija kosog mosta za transport pepela i šljake duga oko 500 metara

Čelična konstrukcija kosog mosta za transport pepela i šljake duga oko 500 metara

Nova tehnologija ima, po rečima Vasića, mnogo prednosti u odnosu na staru. Pored sprečavanja razvejavanja, manjeg zagađivanja podzemnih voda i boljeg sleganja pepela na deponiji čime se produžava radni vek deponije, suvi elektrofilterski pepeo će moći da se prodaje. Ovaj pepeo može da se koristi u proizvodnji cementa i putnoj privredi.

  • Zaradićemo novac od prodaje pepela, a istovremeno smanjiti količinu koja se odlaže na deponiju. Na takav način ćemo smanjiti i iznos takse koji plaćamo državi za svaku tonu odloženog pepela – kaže Predrag Vasić.

Težište poslova na novom sistemu otpepeljivanja se sve više sa građevinskih i mašinskih radova prenosi na elektro radove i pripremu sistema za upravljanje. Nedavno je  počela i obuka ljudi iz TENT i PRO TENT koji će upravljati i opsluživati ceo sistem. Njih ukupno 20. Za svaku smenu predviđene su posade od četiri člana.

R. Radosavljević


FOTO: Miša Branković

You may also like...