Vizije grada Kragujevca

Na sastanku partnerskog foruma za izradu Strategije održivog razvoja grada Kragujevca, usvojena je vizija koja će biti sastavni deo tog dokumenta kao i prioritetne oblasti na kojima će tehnički timovi narednih par meseci raditi. Na osnovu socio ekonomske analize utvrđene su ključne slabosti ali i snaga Kragujevca, na osnovu koje će biti utvrđeni prioriteti razvoja u okviru Strategije održivog razvoja. Predlog radne grupe kada je reč o priroritetima, a koji će biti konačno usvojen na gradskom Veću, odnosi se pre svega na infrastrukturu, zaštitu životne sredine, ekonomiju, zdravstvo i socijalnu zaštitu, rural, obrazovanje i sport, kulturu i turizam.

Sastanak partnerskog foruma

  • U svakom slučaju oblasti ekologije, ekonomije i socijalne politike su najvažnija tri stuba ovog dokumenta, a normalno i razvoj industrije na teritoriji grada Kragujevca – ističe Srđan Matović član Gradskog veća za zaštitu životne sredine. Pokušaćemo da ovom Strategijom napravimo balans između dve oblasti, da se grad razvija ali i da se svi principi zaštite životne sredine poštuju – dodaje on.

Vizija je projekcija kako građani Kragujevca žele da njihov grad izgleda za desetak godina. Ona je jedan od ključnih elemenata same strategije, a baziraće se na eliminisanju slabosti i jačanju snage grada. Smisao je da se kroz rad partnerskih foruma definišu osnovne oblasti kojima će se grad baviti u narednom periodu.

  • U prethodnom periodu smo uradili socio ekonomsku analizu, bodovanje slabosti snaga, definisali smo viziju, a sada – prema rečima Nenada Popovića, izvršnog direktora Regionalne agencije za ekonomski razvoj, definišemo priroritete. U svakom slučaju biće oformljena radna grupa koja će imati zadatak da definiše strateške i operativne ciljeve, a ono što je srž čitavog procesa, razvojne projekte i programe koji će biti realizovani u narednom periodu. Krajnji cilj je bolji način života – ističe Popović.

Vizija razvoja grada Kragujevca u narednih deset godina biće usvojena iduće godine, kada će početi realizacija oko stotinu razvojnih programa i projekata, sa kojima će se konkurisati kod finansijera. Izrada vizije grada je od izuzetnog značaja, jer će se zahvaljujući tome opredeliti strategija razvoja i ispuniti jedan od ključnih uslova za konkurisanje za predpristupne fondove Evropske unije. U izradi Strategije održivog razvoja grada Kragujevca, uključeni su predstavnici privatnog i javnog sektora, akademske zajednice, udruženja i nevladine organizacije kao i predstavnici regionalnih institucija.

You may also like...