Zaštićen rezervat prirode „Peštersko polje“

Vlada Republike Srbije na svojoj sednici održanoj 30. decembra 2015. donela je Uredbu o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Peštersko polje“, i proglasila ga zaštićenim područjem I kategorije međunarodnog i nacionalnog, odnosno izuzetnog značaja.

Na prostoru Pešterske visoravni, pod specifičnim klimatskim, edafskim, orografskim, hidrografskim i drugim uslovima, formirao se jedinstven kompleks barskih, močvarnih i tresavskih staništa u okruženju sa drugim mezofilnim i suvim tipovima staništa. U okviru pomenutih, relativno dobro očuvanih stanišnih tipova, zabeležen je visok diverzitet prateće flore i faune sa brojnim zaštićenim, retkim i ugroženim predstavnicima od kojih su neki zabeleženi jedino ovde u Srbiji, pa i na svetu. Pored izraženog biodiverziteta, ovaj prostor karakterišu specifični geomorfološki, geološki, hidrogeološki, hidrološki i klimatski fenomeni, karakteristična fizionomija pejzaža, kao i dobro očuvan tradicionalni, izvorni i autohtoni način života. Osim pomenutih činjenica, ova oblast je usled svog međunarodnog značaja uvrštena u „Značajna područja za ptice u Srbiji“ (Important Bird Areas), „Međunarodno značajna staništa biljaka“ (Important Plant Areas), „Ramsarsku listu vlažnih staništa od međunarodnog značaja“ (Ramsar Convention), „Odabrana područja za dnevne leptire u Srbiji“ (Prime Butterfly Area) i „Emerald ekološku mrežu“ (PC 0000037)“, stoji, između ostalog, u obrazloženju predloga za pokretanje zaštite Pešterskog polja u Studiji koju je izradio Zavod.

Kako se navodi u Uredbi Vlade RS, među brojnim reliktnim, endemičnim, retkim i ugroženim, nacionalno i međunarodno značajnim vrstama flore i faune SRP „Peštersko polje“, su i barski trolist Menyanthes trifoliate, barski ušljivac Pedicularis palustris, mala mešinarka Utricularia minor čije je ovo jedino preostalo stanište u Srbiji, prdavac Crex crex, ritska sova Asio flameus, planinski mrmoljak Triturus alpestris, stenoendemit ovog područja pešterski puž Bythinella pesterica, deset vrsta tvrdokrilaca, dve vrste vodenih grinja, dve vrste slatkovodnih puževa i šest vrsta slatkovodnih školjki za faunu Srbije poznatih samo na ovom prostoru, 39 biljnih zajednica tresavske, močvarne, vodene, livadske, pašnjačke, šumske i sporadično ruderalne vegetacije. Za ovo zaštićeno područje karakterističan je i niz geomorfoloških odlika kao što su krečnjački humovi, ponori, mrazne travne humke-tufuri, mraznim procesom razrivene tresavske površine, soliflukcione terasete, travni prstenovi, migrirajući busenovi i kraško-nivacione depresije.

Specijalni rezervat prirode „Peštersko poljeˮ nalazi se na teritoriji opština Tutin i Sjenica, prostirući se na području od 3117, 97 ha, sa uspostavljenim režimima zaštite II i III stepena. Upravljanje ovim specijalnim rezervatom prirode povereno je „Turističkoj organizaciji Sjenica” iz Sjenice.
Uredba o zaštiti SRP „Peštersko polje“ stupila je na snagu 7. januara 2016. godine.

Izvor: Zavod za zaštitu prirode Srbije

You may also like...