Zaštita životne sredine kroz prizmu cirkularne ekonomije

Šesti po redu Međunarodni dani energetike i investicija održani su u Novom Sadu 2 i 3. marta 2017. godine i imali su za cilj da podstaknu poslovne kontakte i saradnju između svih relevantnih aktera u energetici, građevinarstvu, zaštiti životne sredine i lokalnom razvoju u Republici Srbiji, ali i regionu, kao i da stimulišu veće investiranje u ovim oblastima. U okviru panela „Cirkularna ekonomija: Imamo li kapaciteta da zatvorimo krug?”, Udruženje industrije otpada Srbije “Hrabri čistač” je u partnerstvu sa organizacijom CEDEF učestvovalo na Međunarodnim danima energetike i investicija u Novom Sadu.

Medjunarodni dani energetike i investicija 2017

Ekonomski savetnik Džonatan Klifton ispred Ambasade SAD u Republici Srbiji je govorio o iskustvima SAD u implementaciji koncepta cirkularne ekonomije.

Ispred Javnog preduzeća Transnafta govorila je dr Stanislava Delić rukovodilac sektora za zaštitu životne sredine, o iskustvima ove kompanije i preduzetim merama u akcidentnim situacijama sanacije i remedijacije. Tom prilikom predstavila je rezultate terenskih radova na slučaju Kovilj.

  • Na slučaju Kovilj uradili smo laboratorijske radove koji su podrazumevali hemijske analize uzoraka zemljišta iz bušotina, vode iz pijezometara i granulometrijske analize. Zemljište u Kovilju je nakon biološkog tretmana odloženo na deponiju u Kikindi, a urađena je rekultivacija i ponovno uzorkovanje zemljišta. Izmerene koncentracije parametara ne prelaze granične vrednosti koncentracije opasnih i štetnih materija u zemljištu. Monitoring podzemnih voda na sadržaj mineralnih ulja na lokaciji je vršen četiri puta godišnje. Nadzornici trase JP Transnafte i sektor ZŽS i dalje vrše nadzor na toj lokaciji – istakla je dr Stanislava Delić rukovodilac sektora za zaštitu životne sredine u JP Transnafta.

O ulozi reciklažne industrije u kontekstu cirkularne ekonomije kao i resursima koji se nalaze u električnim i elektronskim proizvodima i koji se ponovo mogu iskoristiti, govorio je Nikola Egić direktor reciklažnog centra Božić i sinovi.

  • Zaštita životne sredine kroz propisane ciljeve cirkularne ekonomije rezultat je višegodišnjih napora i pregovora na međunarodnom nivou kroz različite konvencije. Višegodišnji napori rezultirali usvajanjem novog koncepta poslovanja, novih tehnologija i investicija u cilju očuvanja i zaštite prirodnih resursa. U EU usvojen paket mera u cilju implementacije koncepta cirkularne ekonomije decembra 2016. godine. Republika Srbija, iako na samom početku, u procesu aproksimacije imaće zadatak da nacionalne strateške dokumente usaglasi sa utvrđenim politikama – rekla je moderator panela Sandra Kamberović, generalni sekretar Uduruženja industrije otpada Srbije “Hrabri čistač” čije članice tretiraju i konačno zbrinjavaju 90% opasnog i komunalnog otpada na teritoriji Republike Srbije.

Koncept cirkularne ekonomije podrazumeva maksimalno iskorišćenje postojećih resursa sa minimazacijom deponovanja i novim eko tehnologijama.

  • Danas ovu novu industrijsku eru posmatraćemo sa ugla ekološki prijateljskih investicija Republici Srbiji u skladu sa ratifikovanim međunarodnim ugovorima i politikom Vlade Republike Srbije. Skup je završen čuvenim pitanjem: Da li su ulaganja u zaštitu životne sredine trošak ili investicija za budućnost – istakla je Kamberović.

Centralno evropski forum za razvoj CEDEF, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj i Novosadski sajam su bili organizatori manifestacije koja je prema interesovanju učesnika i velikom broju stručnih govornika prevazišao sva očekivanja.

You may also like...