Kontrola kvaliteta rakije i vina

rakije

Prema postavljenom planu aktivnosti angažovanja u 2015. godini, u cilju obezbeđivanja bezbednih i kvalitetnih proizvoda na tržištu, poljoprivredni inspektori Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Sektora poljoprivredne inspekcije, kontrolisali su kvalitet rakije i vina. Uzorkovani su proizvodi domaćih vina, kao i rakija domaćih proizvođača iz prometa i magacina gotovih proizvoda kod prozvođača. Planska kontrola proizvoda rađena je na osnovu procene rizika kao i izraženog interesa javnosti za bezbednost i kvalitet rakije i vina na tržištu.

Vina

Akcijskom kontrolom poljoprivrednih inspektora bila su obuhvaćena i domaća vina na tržištu, pri čemu su uzorkovana vina ukupno 25 proizvođača. Analize su rađene na osnovu zahteva za ispitivanje osnovnih parametara bezbednosti (ispitivanje kvaliteta, teških metala, ispitivanje organohlornih pesticida), rađena je senzorna analiza, kao i ispitivanje dodatnih parametara (radioaktivnost, mikrobiologija, mikotoksini). Rezultati analiza vina na bezbednost proizvoda, pokazali su da, zbog smanjene količine etanola od deklarisane, dva proizvoda nisu odgovarala kvalitetu. Po senzornim osobinama sva vina, osim jednog, ocenjena su sa iznad 70 bodova, što potvrđuje kvalitet i dobre senzorne osobine.

Kada govorimo o kontroli rakija, akcija poljoprivrednih inspektora obuhvatila je uzorkovanje gotovih proizvoda – tj. rakija domaćih proizvođača iz prometa i magacina gotovih proizvoda kod prozvođača. Ispitivani parametri kvaliteta bili su sadržaj etanola, sadržaj ekstrakta, sadržaj ukupnih kiselina, sadržaj estara, sadržaj ukupnih aldehida, sadržaj metanola, sadržaj viših alkohola, sadržaj furfurala, sadržaj benzadehida, cijanovodonične kiseline i sadržaj sumpor-dioksida. Uzorkovano je 20 rakija i analizama je potvrđeno da 11 proizvoda nema usglašenu deklaraciju sa tehničkim propisima, dok 5 ima neodgovarajući kvalitet (smanjen sadržaj etanola od deklarisanog), kao i da su tri rakije imale etanol koji nije poticao samo od voća (dodavan je šećer ili rafinisani etanol; takvi proizvodi predstavljaju falsifikate jer su deklarisani kao voćne rakije kojima nije dozvoljeno dodavanje materija za umnožavanje).
Nalozi za laboratorijska ispitivanja za alkoholna pića izvedeni su iz propisanih zahteva, a u odnosu na Zakon o bezbednosti hrane, Zakon o rakiji i drugim alkoholnim pićima, kao i na osnovu pratećih pravilnika. Analize su izvršile akreditovane, i od strane ministarstva, ovlašćene laboratorije.

Detaljnije informacije možete pogledati OVDE

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

You may also like...