EMAS menadžment zaštitom životne sredine

EMAS (Eco Management and Audit Scheme) predstavlja dobrovoljni program za menadžment zaštitom životne sredine, koji omogućava organizacijama da verifikuju i registruju svoj sistem menadžmenta zaštitom životne sredine u skladu sa odgovarajućom Uredbom Evropskog parlamenta i Saveta. Kroz EMAS III koji se primenjuje od januara 2010. godine, omogućeno je uključivanje u zvanični EMAS registar i organizacijama van EU. Od nedavno, započela su i prva uvođenja EMAS III u srpska preduzeća. EMAS sadrži u sebi sve zahteve ISO 14001:2004 standarda, kao i dodatne zahteve.

EMAS (Eco Management and Audit Scheme)

Decembra 2011. godine, objavljene su i prve zvanične smernice EU (kroz Odluku Evropske komisije 2011/832/EU) koje se odnose na pojašnjenja u vezi registracija u EMAS organizacija koje nisu članice EU (što je posebno značajno za organizacije u Srbiji). Od nedavno, započela su i prva uvođenja EMAS III u tri odabrana preduzeća iz Srbije.

Osnovni cilj obuke koja će se održati 8. aprila u Beogradu, da menadžere i zaposlene u preduzećima upozna sa osnovnim zahtevima i koristima od EMAS sistema, razlikama i sličnostima sa ISO 14001, kao i konkretnim realnim mogućnostima za EMAS registraciju preduzeća iz Srbije. Jedan od ciljeva seminara je i da se ukaže na one elemente EMAS sistema koji se mogu iskoristiti za unapređenje praćenja i izveštavanja o uticajima na životnu sredinu što ujedno predstavlja jedan od osnovnih elemenata za izveštavanje o održivosti (izveštaje o društvenoj odgovornosti).

U okviru EU, EMAS se već promoviše kao jedan od kriterijuma koji je preporučljivo uzimati u razmatranje prilikom javnih nabavki, sto će imati uticaja i na konkurentnost preduzeća za izvoz na tržiste EU.

Na kraju obuke, svi polaznici koji su prisustvovali obuci, dobiće uverenja od strane Victoria Consulting o odslušanoj obuci.

Osnovni cilj je da se nakon završene obuke neki od polaznika zaista ohrabre da preduzmu konkretne korake u okviru svojih organizacija – bilo za uvođenje EMAS III ili za uvođenje ili unapređenje sistema menadžmenta zaštitom životne sredine. U okviru obuke biće predstavljen i poziv organizacijama za projekat grupnog uvođenja EMAS III.

You may also like...